Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti eWay System s.r.o., se sídlem Vrané nad Vltavou, Dlouhá 383, PSČ 252 46, Česká republika, korespondenční adresa: Praha 10, Kubánské náměstí 11, PSČ 100 00, Česká republika, IČ: 271 69 979, DIČ: CZ 271 69 979, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101630 (dále jen „Poskytovatel“), se použijí na vztah mezi Poskytovatelem a Klientem, který uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutí licenčních práv (dále jen „Smlouva“).
 2. Klientem je subjekt, který vstoupil do smluvního vztahu s Poskytovatelem na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, vyjádřeným instalací eWay-CRM® software (dále jen „Software“).
 3. Předmětem smluvního vztahu je poskytnutí licenčních práv (dále jen „Licence“) k Software. Poskytovatel Klientovi může bezplatně poskytovat aktualizace a opravné balíčky Software.
  1. Je-li Software instalován v edici eWay-CRM® Premium Trial, pak je Klientovi poskytnuta časově omezená licence pro 3 uživatele na 30 dní, není-li dohodnuto jinak. Po skončení platnosti Licence může být její platnost prodloužena po dohodě obou stran.
  2. Je-li Software instalován v edici eWay-CRM® Free, pak je Klientovi poskytnuta časově omezená licence pro 1 uživatele na 30 dní. Po skončení platnosti Licence je tato Licence automaticky prodlužována, vždy o 1 měsíc a to až doby, než se jej některá ze stran rozhodne neprodloužit.
 4. V rámci licenčního ujednání Poskytovatel poskytuje Klientovi nevýhradní Licenci – právo užívat Software za podmínek uvedených v této Smlouvě a Klient nevýhradní Licenci přijímá. Klient je oprávněn Software užívat na území celého světa, po dobu, na kterou je Licence vydána a pro vydaný počet uživatelů. Klient je oprávněn Software užívat pouze pro potřebu vlastní a pro potřebu prezentace svým zákazníkům s tím, že je oprávněn instalovat a/nebo používat Software na jednotlivých zařízeních pouze v počtu obdržených uživatelských licencí od Poskytovatele. V souvislosti s tím je Klient oprávněn pořizovat kopie Software pouze v zájmu ochrany pro vlastní archivní účely a k nahrazení oprávněně získaného Software, který byl ztracen, zničen nebo jinak znehodnocen. Klient není bez písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn jakýmkoliv způsobem Software a jeho zdrojové kódy měnit či upravovat, nebo je zpřístupnit třetí osobě, překládat do jiných programovacích jazyků, zahrnout je do jiného programového produktu (díla), udělovat pro jiné právnické či fyzické osoby oprávnění k užívání Software, poskytnutou licenci převést nebo postoupit na třetí osobu, rozmnožovat a následně tyto rozmnoženiny rozšiřovat, pronajímat, půjčovat a nakládat s nimi jinak, než jak umožňuje tato smlouva.
 5. Smlouva může být ukončena z některého z těchto důvodů:
  1. Skončení platnosti Licence.
  2. Zpráva Poskytovatele Klientovi o tom, že Klient porušil některou z podmínek této Smlouvy.
  3. Poskytovatel a Klient spolu uzavřeli jinou Smlouvu, která upravuje novou podobu Licence Software.
  4. Klient v serverové databázi Software neprovedl změnu (vložení, úprava, odstranění položky) po dobu 6 měsíců. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, v případě ukončení platnosti Smlouvy Poskytovatel odstraní serverovou instalaci Software 14 dní po skončení platnosti Smlouvy ze svého serveru BEZ ZÁLOHY DAT ČI ZMĚNY NASTAVENÍ, KTERÉ KLIENT V SOFTWARE PROVEDL. Klient si je této skutečnosti vědom a před ukončením Smlouvy provede jejich export či požádá Poskytovatele o zaslání zálohy. Poskytovatel takové žádosti před odstraněním dat vyhoví. Software po skončení platnosti Smlouvy nebude schopen komunikovat se Serverovou částí. Klient zároveň odinstaluje Software ze všech zařízení.
 6. Serverová komponenta Software (kde jsou umístěna všechna data Software) je instalována na serverech společnosti Cloud4com, a.s. a ty jsou umístěny v České republice. Poskytovatel si vyhrazuje právo v dobré víře změnit dodavatele serveru.
 7. Na serverové komponentě Software má Klient k dispozici prostor 200 MB pro svá data. Zálohování dat probíhá každý den, přičemž zálohy jsou uchovávány vždy jeden den zpětně.
  1. V případě, že Klient překročí limit databáze, může data ze Software odstranit a uvolnit tak místo nebo požádat Poskytovatele o navýšení kapacity (týká se pouze eWay-CRM Premium Trial) nebo požádat Poskytovatele o přechod na placenou verzi Software.
  2. V případě, že Klient bude chtít obnovit databázi více než 1 den zpátky (např. z důvodu přístupu k odstraněné položce), pak nebude možné vyhovět.
 8. Poskytovatel zakazuje do Software umísťovat data, jejichž obsah byl v rozporu s právními předpisy nebo neoprávněně zasahoval do práv třetích osob (zejména pornografický materiál, materiál, podněcující k rasové, národnostní či jiné nesnášenlivosti, materiály, podporující terorismus, aj.).
 9. Klient je výlučně odpovědný  za to, že uložená data nejsou v rozporu s právními předpisy země Klienta, ani právními předpisy země Poskytovatele a ani neoprávněně nezasahují do zákonem chráněných práv a zájmů třetích osob. V případě, že Poskytovatel bude povinen dle zákona nebo dle závazného rozhodnutí orgánu veřejné moci (Třetí strany) poskytnout záznamy spojené s Klientem (včetně obsahu jeho databáze), pak Klient souhlasí a bere na vědomí, že Poskytovatel záznamy poskytne s tím, že neprodleně o poskytnutí informuje Klienta; to však neplatí, bude-li pro Poskytovatele ze zákona nebo závazného rozhodnutí orgánu veřejné moci vyplývat povinnost zachovat o poskytnutí záznamů mlčenlivost.
 10. Pro odeslání e-mailů v Software v modulu Marketing skrze funkci Profesionální e-mail je použita služba společnosti Commerce Media s.r.o. Klient před použitím této služby bude vyzván k akceptaci obchodních podmínek společnosti Commerce Media s.r.o.
 11. Pro získávání údajů o společnosti na základě IČ je využita služba ARES (wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz). Pro získávání údajů o společnosti na základě DIČ je využita služba VIES (ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do). Poskytovatel nenese zodpovědnost za správné fungování těchto služeb ani za správnost dat.
 12. Pokud ve smlouvě, jejích přílohách a případných pozdějších dodatcích není výslovně sjednáno jinak, platí pro smluvní vztah a práva povinnosti obou stran příslušná ustanovení zákonů České Republiky. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami majícím původ v této smlouvě s ní souvisejícím, se smluvní strany dohodly, že takový spor bude řešen výlučně soudy České republiky dle jejího právního řádu s tím, že místně příslušným soudem bude obecný soud Poskytovatele.
 13. Písemnosti lze doručovat osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně nebo elektronicky e-mailem na adresu, kterou smluvní strana uvedla při registraci Software. Adresa Poskytovatele je uvedena na webových stránkách www.eway-crm.com. V případě změny jakéhokoliv kontaktního údaje je dotčená smluvní strana změnu bez odkladu oznámit druhé smluvní straně.
 14. Neplatnost jednoho či více ustanovení nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je či se stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany tuto ustanovení nahradit novým ustanovením, které mu bude svým obsahem nejbližší.
 15. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace získané v rámci obchodního vztahu vyplývajícího z uzavřené smlouvy se budou považovány za důvěrné a za obchodní tajemství druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se zavazují zachovat důvěrnost a mlčenlivost ohledně všech informací týkajících podnikání a činnosti druhé smluvní strany včetně informací o zákaznících, produktech, postupech a plánech, cenových strategiích apod. Toto neplatí pro informace či skutečnosti, které jsou veřejně přístupné nebo které se veřejně přístupnými stanou jinak, než v důsledku porušení smlouvy nebo s výjimkou případů, kdy k takovému sdělení chráněné informace má dojít v důsledku plnění povinnosti uložené na základě zákona, dle závazného rozhodnutí orgánu veřejné moci či kdy k takovému sdělení dotčená strana udělila předchozí písemný a výslovný souhlas.
 16. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních informací, zadaných při registraci Software a se zasíláním informací o novinkách v Software.