Outlook CRM Background

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti S4B s.r.o., so sídlom na Učiteľskej 15, 821 06 Bratislava, IČO: 46 507 345, DIČ: 2023403107,IČ DPH: SK2023403107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 78615/B (ďalej ako „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý uzatvára s Poskytovateľom zmluvu o zabezpečení licenčných práv, zmluvu o obstaraní Software a/alebo zmluvu o poskytovaní služieb servisnej podpory.
 2. Klientom je subjekt, ktorý vstúpil do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom na základe zmluvy, objednávky poprípade iného dojednania alebo dohody medzi Poskytovateľom a Klientom. Ak odkazujú tieto obchodné podmienky na zmluvu, rozumie sa tým tiež zmluvný vzťah založený objednávkou poprípade iným dojednaním alebo dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom.
 3. Predmetom zmluvného vzťahu je zabezpečenie licenčných práv (licencie) k eWay-CRM® software (ďalej len „Software“) a/alebo poskytovanie služieb podľa zmluvy o poskytovaní služieb servisnej podpory pre Software zo strany Poskytovateľa Klientovi za poplatok. Na základe zmluvy o zabezpečení licenčných práv sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre Klienta licenčné práva na Software od držiteľa autorských práv spoločnosti eWay System s.r.o. (ďalej len „Držiteľ autorských práv“, Vrané nad Vltavou, Dlouhá 383, PSČ 252 46, Česká Republika.
 4. Cena za poskytnutie licencie (licenčný poplatok) a cena služieb je uvedená v zmluve alebo záväznej objednávke uzatvorenej medzi stranami, inak platí aktuálny cenník Poskytovateľa. Ceny služieb sa účtujú za každú začatú polhodinu. Ceny doplnkových služieb uvedené v Cenníku Poskytovateľa sú platné pre služby vykonávané v pracovných dňoch od 8:00-11:30 a 12:30-17:00, v prípade poskytovania doplnkových služieb v inom ako v uvedenom čase budú služby spoplatnené individuálnou cenou na základe dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Výzva k platbe (faktúra) za licencie a služby je splatná podľa podmienok uvedených v zmluve alebo objednávke, inak do 14 dní odo dňa podpisu zmluvy, resp. potvrdenia objednávky a v prípade opakovaných platieb na základe výzvy k platbe (faktúry). Výzva k platbe (faktúra) za dohodnutý fixný paušál bude vystavená spravidla 30 dní pred začiatkom predplateného obdobia. Výzva k platbe (faktúra) je splatná v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia. Poskytovateľ vystaví Klientovi faktúru, ktorá bude spĺňať požiadavky platných právnych predpisov a bude v nej uvedený účet Poskytovateľa, na ktorý majú byť fakturované platby uhradené, a osobne odovzdá alebo odošle najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni jej vystavenia (prostredníctvom držiteľa poštovej licencie alebo elektronicky e-mailom) Klientovi. Klient je oprávnený do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy k platbe (faktúry) túto faktúru vrátiť bez zaplatenia, pokiaľ táto faktúra neobsahuje náležitosti podľa platných právnych predpisov, náležitosti dohodnuté v zmluve alebo obsahuje nesprávne údaje. V danej súvislosti musí Klient uviesť dôvody, pre ktoré výzvu k platbe (faktúru) vracia. Poskytovateľ je povinný podľa povahy nesprávnosti predmetnú výzvu k platbe (faktúru) opraviť alebo vyhotoviť novú faktúru. Oprávneným vrátením výzvy k platbe (faktúry) sa ukončuje priebeh lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa, kedy je Klientovi vystavená opravená alebo novo vyhotovená výzva k platbe (faktúra). Ak nebola reklamácia výzvy k platbe (faktúra) vykonaná včas alebo podľa podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach Poskytovateľa, má sa za to, že Klient vyúčtovanie uvedené vo faktúre (výzva k platbe) schválil a zaviazal sa ho v plnom rozsahu a včas uhradiť. Záväzok Klienta zaplatiť cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej platby na bankový účet Poskytovateľa.
 5. V prípade nákupu časovo neobmedzenej licencie je cena za poskytovanie servisnej podpory pre Software stanovená ako 18% z aktuálnej ceny všetkých zakúpených licencií podľa cenníku Poskytovateľa. V prípade zmeny ceny licencie k eWay-CRM® Premium sa adekvátne zmení taktiež cena systémovej podpory začínajúc ďalším obdobím. Cena systémovej podpory pre nových užívateľov sa počíta na pomernú dobu do konca aktuálneho obdobia systémovej podpory.
 6. V prípade prenájmu časovo obmedzenej licencie je poskytovanie servisnej podpory pre Software zahrnuté v cene pravidelného mesačného poplatku.
 7. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty („DPH“). Ceny uvedené v zmluve nezahŕňajú príslušnú sadzbu DPH. Poskytovateľ bude účtovať DPH v súlade s platnými právnymi predpismi a o príslušnú sadzbu DPH bude navýšená Cena.
 8. V prípade omeškania sa s plnením peňažného záväzku je zmluvná strana v omeškaní povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 9. Poskytovateľ začne s plnením svojho záväzku podľa zmluvy alebo potvrdenej objednávky po uhradení platby Klienta, ktorá má byť uhradená vopred.
 10. Klient je povinný poskytnúť a zaistiť Poskytovateľovi úplnú súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie záväzku Poskytovateľa. Porušenie tejto povinnosti je považované za závažné porušenie zmluvy. Klient je povinný komunikovať s Poskytovateľom a poskytnúť mu požadované informácie, umožniť Poskytovateľovi prístup (podľa požiadavky Poskytovateľa na mieste alebo vzdialene) na server a k jednotlivým staniciam (počítačom), poskytovať Poskytovateľovi údaje potrebné k nastaveniu systému a pod.
 11. Poskytovateľ začne s plnením svojho záväzku podľa zmluvy alebo potvrdenej objednávky po uhradení platby Klienta, ktorá má byť uhradená vopred.
 12. Klient je povinný poskytnúť a zaistiť Poskytovateľovi úplnú súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie záväzku Poskytovateľa. Porušenie tejto povinnosti je považované za závažné porušenie zmluvy. Klient je povinný komunikovať s Poskytovateľom a poskytnúť mu požadované informácie, umožniť Poskytovateľovi prístup (podľa požiadavky Poskytovateľa na mieste alebo vzdialene) na server a k jednotlivým staniciam (počítačom), poskytovať Poskytovateľovi údaje potrebné k nastaveniu systému a pod.
 13. V rámci svojho záväzku vzniknutého na základe zmluvy Poskytovateľ umožní Klientovi uzavrieť s držiteľom autorských práv spoločnosťou eWay System s.r.o. licenčnú zmluvu o poskytnutí nevýhradnej licencie – právo používať Software za podmienok uvedených v licenčnej zmluve a v týchto podmienkach. Klient nevýhradnú licenciu prijme a berie na vedomie, že cenu za poskytnutie licenčných práv (licenčný poplatok) je na základe zmluvy povinný uhradiť Poskytovateľovi. Klient bude oprávnený Software používať na území celého sveta, a to v prípade obstarania časovo neobmedzenej licencie po celú dobu životnosti Software (pokiaľ nebude táto Zmluva predtým ukončená), čím sa rozumie doba neurčitá obmedzená iba funkčnosťou Software a jeho „morálnou“ životnosťou, alebo v prípade obstarania časovo obmedzenej licencie po dobu, počas ktorej bude Klient platiť pravidelný licenčný poplatok. Druh licencie (časovo obmedzená/časovo neobmedzená) závisí na zmluve alebo akceptovanej objednávke Klienta Poskytovateľom a na druhu poplatkov (cena) zaplatených Klientom.
 14. Klient je na základe poskytnutej licencie oprávnený Software používať iba pre vlastnú potrebu a pre potrebu prezentácie svojim zákazníkom s tým, že je oprávnený inštalovať a/alebo používať Software na jednotlivých zariadeniach (počítačoch) iba v počte zakúpených a zaplatených používateľských licencií podľa objednávky Klienta akceptovanej Poskytovateľom. V súvislosti s tým je Klient oprávnený vytvárať kópie Software iba v záujme ochrany pre vlastné archívne účely a k nahradeniu oprávnene získaného Software, ktorý bol stratený, zničený alebo inak znehodnotený. Klient nie je bez písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnený akýmkoľvek spôsobom Software a jeho zdrojové kódy meniť alebo upravovať, alebo ich sprístupniť tretej osobe, prekladať ich do iných programovacích jazykov, zahrnúť ich do iného programového produktu (diela), udeľovať iným právnickým alebo fyzickým osobám oprávnenie k používaniu Software, poskytnutú licenciu previesť alebo postúpiť na tretiu osobu, rozmnožovať a následne tieto rozmnožené kópie rozširovať, prenajímať, požičiavať, zaobchádzať s nimi inak, ako je uvedené v tejto zmluve.
 15. Pokiaľ je serverová databáza eWay-CRM® prevádzkovaná na serveri hostingového partnera Držiteľa autorských práv, údaje sú umiestnené v Českej republike. V takomto prípade má Klient k dispozícii priestor pre svoje údaje 10 GB v prípade eWay-CRM Premium resp. 200 MB v prípade eWay-CRM Free. Každú nedeľu je vykonaná kompletná záloha všetkých dát, v iný deň rozdielová záloha, ktorá zálohuje iba zmeny oproti predchádzajúcemu dňu. Držiteľ autorských práv uchováva zálohy vždy 2 týždne spätne (tzn. sú k dispozícii dve „nedeľné plné zálohy“), potom sú automaticky odstránené. Hostingovým partnerom Držiteľa autorských práv je aktuálne spoločnosť Cloud4com, a.s. , IČO: 24660329. Poskytovateľ je oprávnený prípadne jednostranne zmeniť hostingového partnera, pričom o takejto zmene bude Klienta vhodným spôsobom informovať prostredníctvom poskytovateľa.
  a. V prípade, že Klient prekročí maximálny priestor pre svoje údaje, môže údaje zo Software odstrániť a uvoľniť tak miesto alebo požiadať Poskytovateľa o navýšenie kapacity (spoplatnené podľa aktuálneho Cenníku Poskytovateľa, ktorý je prístupný na vyžiadanie).
  b. V prípade, že Klient bude chcieť obnoviť databázu viac než 2 týždne spätne (napr. z dôvodu prístupu k odstránenej položke), tomuto nebude možné vyhovieť, pretože zálohy boli automaticky vymazané.
 16. Pokiaľ je serverová databáza eWay-CRM® prevádzkovaná na serveri hostingového partnera Držiteľa autorských práv, Klient je výlučne zodpovedný za to, že údaje neporušujú legislatívu krajiny Klienta, ani legislatívu krajiny Držiteľa autorských práv. Klient sa predovšetkým zaväzuje nakladať s osobnými údajmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä GDPR). Pokiaľ Klient odovzdá osobné údaje na spracovanie Držiteľovi autorských práv, Klient je výlučne zodpovedný za získanie právom vyžadovaného súhlasu subjektov pre konkrétny účel. V prípade, že autority k tomu zmocnené (Tretie strany) požiadajú o záznamy spojené s Klientom (vrátane obsahu jeho databázy), Poskytovateľ o tom neodkladne informuje Klienta a údaje Tretej strane poskytne v najkratšej možnej lehote.
 17. Spracovanie osobných údajov, v rámci zmluvného vzťahu založeného zmluvou medzi Klientom a Poskytovateľom, sa bude riadiť Pravidlami ochrany osobných údajov Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach Poskytovateľa ( www.eway-crm.sk. )
 18. Pre odoslanie e-mailov v Software v module Marketing cez funkciu Profesionálny e-mail je použitá služba spoločnosti Commerce Media s.r.o. Klient bude pred použitím tejto služby vyzvaný k akceptácii obchodných podmienok spoločnosti Commerce Media s.r.o. Nevyhnutnou podmienkou využitia tejto služby je odovzdanie údajov z eWay-CRM® Klienta vrátane adresných údajov spoločnosti Commerce Media s.r.o. Klient je výlučne zodpovedný za získanie právom vyžadovaného súhlasu subjektov s odovzdaním všetkých osobných údajov pre príslušný účel. V dôsledku využitia služieb Klient je tiež výlučne zodpovedný za získanie požadovaných súhlasov adresátov so zasielaním akýchkoľvek obchodných oznámení.
 19. Pre získavanie údajov o spoločnostiach na základe IČO, DIČ alebo IČ DPH sú využité služby centrálnych registrov (ako napr. ARES-pre CZ, VIES pre EU, atď.). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za správne fungovanie týchto služieb ani za správnosť údajov.
 20. Po vykonaní inštalácie Software na server hostingového partnera Držiteľa autorských práv alebo na server Klienta je Klient povinný potvrdiť prevzatie funkčného Software podpisom preberacieho protokolu. Klient je povinný v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu preberacieho protokolu predložiť Poskytovateľovi svoje pripomienky, ktorých zapracovanie je potrebné, aby Klient v odovzdávajúcom protokole potvrdil, že Poskytovateľ splnil všetky svoje záväzky. Pokiaľ sa Klient nevyjadrí k doručenému návrhu odovzdávajúceho protokolu alebo nepredloží žiadne pripomienky v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu odovzdávajúceho protokolu, je súvisiace plnenie Poskytovateľa považované za akceptované bez závad a nedokončených častí projektu.
 21. Poskytovateľ bude poskytovať Klientovi podporu Softwarových systémov a technológií a ďalšie služby, a to v rozsahu dohodnutej v zmluve alebo v potvrdenej objednávke. Rozsah a úroveň (stupeň) služieb je podrobne špecifikovaný v dohode o úrovni poskytovaných služieb (SLA). V prípade záujmu o servisnú podporu (platí iba pri nákupe licencií) po dlhšej dobe ako jeden kalendárny rok od nákupu licencií (príp. po prerušení platnosti servisnej podpory) je klient povinný doplatiť 100% z ceny za neuhradené obdobie.
 22. Držiteľ autorských práv poskytuje na eWay-CRM Premium záruku za funkčnosť softvér v súlade s dokumentáciou zverejnenú na internetovej stránke Držiteľa autorských práv (www.kb.eway-crm.com) dĺžke jedného (1) roka od odovzdania Software. Záruka sa nevzťahuje na dáta Klienta uložené v Software, v tomto ohľade platí, že Poskytovateľ za prípadnú stratu alebo poškodenie údajov Klienta nezodpovedá (okrem zodpovednosti za vykonanie zálohy údajov, ak zálohu údajov podľa SLA má zabezpečovať Poskytovateľ). Zmluvné strany v tomto smere vylučujú akúkoľvek zodpovednosť Poskytovateľa za nepriame škody (vrátane Ušlého zisku) v dôsledku straty údajov Klienta.
 23. Poskytovateľ vyhlasuje, že Software je licencovaný „tak, ako je“. Klient nesie riziko jeho používania. Poskytovateľ neposkytuje žiadne výslovné záruky alebo podmienky. Táto zmluva nemôže zmeniť dodatočné práva Klienta vyplývajúce z miestnych zákonov. Do rozsahu povoleného miestnymi zákonmi, Poskytovateľ odmieta implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv.
 24. Poskytovateľ akceptuje Objednávateľovu žiadosť o zmenu počtu prenajatých licencií alebo zmenu formy licencovania Softvéru poštou resp. emailom na elektronickú adresu [email protected] O zníženie počtu licencií je nutné požiadať najneskôr do 13. dňa kalendárneho mesiaca pred obdobím, v ktorom má byť zmena uskutočnená. V prípade zaslania požiadavky po 13. dni v danom kalendárnom mesiaci, bude zmena uskutočnená v nasledujúcom fakturačnom období.
 25. Zmluvný vzťah môže byť ukončený na základe dohody obidvoch zmluvných strán, výpoveďou s výpovednou dobou dva (2) mesiace, ktorá začína plynúť nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, v prípade, že je zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú, odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v týchto podmienkach, v zmluve alebo v zákone, alebo uplynutím doby, na ktorú bol zmluvný vzťah dohodnutý. Zmluva o poskytovaní služieb servisnej podpory sa pri nákupe licencií eWay-CRM automaticky predlžuje o ďalšie servisné obdobie (kalendárny rok), pokiaľ klient nezašle písomné odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní servisnej podpory poštou alebo emailom.
 26. Klient je oprávnený od zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, najmä však v prípadoch keď :
  a.Poskytovateľ bezdôvodne preruší práce na inštalácii Software alebo poskytovaní služieb a nebude pokračovať ani po výzve Klienta v primeranej lehote,
  b.voči Poskytovateľovi bolo dôvodne začaté konkurzné konanie,
  c.Poskytovateľ bude v omeškaní s inštaláciou Software alebo s poskytnutím služieb po dobu dlhšiu ako 30 dní,
  d.Software bude opakovane v priebehu záručnej doby vykazovať vady, alebo vady diela nebudú Poskytovateľom odstránené v stanovenej lehote. (Vada sa považuje za podstatnú, ak jej povaha bráni používaniu Softvéru k účelu danému dokumentáciou zverejnenou na internetovej stránke Poskytovateľa).
 27. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou v prípade, že Klient poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. Za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom sa považuje predovšetkým nasledujúce:
  a. Klient v omeškaní s platením po dobu dlhšiu ako 21 dní, je Klient v omeškaní s platbou ceny za poskytnutú licenciu a / alebo za poskytované služby alebo ich časti po dobu dlhšiu ako 7 dní, je Poskytovateľ taktiež oprávnený obmedziť poskytovanie služieb popr. tiež pozastaviť funkčnosť Softwaru.
  b.Klient neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť
  c.Klient poruší licenčné dojednania a túto skutočnosť nenapraví ani po písomnom upozornení v dodatočnej lehote navrhnutej Poskytovateľom.
  d.Klient poruší túto Umiestnením právne nedovoleného obsahu na server Poskytovateľa resp. hostingového partnera Poskytovateľa.
 28. Poskytovateľ v takom prípade nebude zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá by Klientovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohla vzniknúť v dôsledku takéhoto postupu.
 29. V prípade odstúpenia od zmluvy, zaniká zmluvný vzťah okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, pričom za škodu sa budú považovať rovnako účelovo vynaložené náklady odstupujúcej zmluvnej strany na plnenie podľa tejto zmluvy.
 30. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu bez poskytnutia plnenia zo strany Poskytovateľa z dôvodov porušenia povinností uložených na strane Klienta, zmluvné strany sa dohodli, že Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu v sume 500,- EUR, a to do piatich (5) dni odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
 31. Klient berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ poruší licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve, a toto porušenie nebude napravené ani po písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty k náprave, je Klient povinný Poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 2.500,- EUR za každý prípad porušenia, a to do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu sa vzťahuje na nasledujúce prípady porušenia povinností: prekročenie počtu objednaných licencií.
  V prípade, že Klient skopíruje serverový komponent Software (t j. súčasť Software inštalovaný na server Klienta, Poskytovateľa alebo tretej osoby), a takéto porušenie Klient nenapraví zmazaním neoprávnene vytvorenej kópie danej časti Software (prípadne iným spôsobom neodstráni) ani po doručení písomného upozornenia a poskytnutí lehoty k náprave, zmluvné strany sa dohodli, že Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu v sume 10.000,- EUR, a to do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
 32. Od Poskytovateľa a jeho dodávateľov môže Klient vymáhať iba náhradu za priame škody. Klient nie je oprávnený vymáhať náhradu za iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd. Toto obmedzenie sa vzťahuje na: akékoľvek záležitosti týkajúce sa Software, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a nárokov z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, objektívnej zodpovednosti, zanedbania alebo iných porušení práva do rozsahu povoleného príslušným právnym poriadkom
 33. Aktuálne platné ceny Poskytovateľa k dátumu uzavretia zmluvy alebo potvrdenia objednávky sú uvedené v zmluve alebo objednávke, pričom Poskytovateľ si vyhradzuje právo ceny kedykoľvek zmeniť s tým, že nové ceny sa stanú záväzné voči Klientovi okamihom uplynutia lehoty 30 dní po doručení oznámenia o nových cenách služieb, resp. licenčných poplatkov Klientovi za predpokladu, že Klient zmenu cien neodmietne. Ak Klient odmietne akceptovať zmenu cien, potom sú obe strany oprávnené od zmluvy odstúpiť s tým, že zmluva skončí uplynutím troch (3) mesiacov odo dňa doručenia ich oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
 34. Pokiaľ v zmluve, jej prílohách a prípadných dodatkoch nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah a práva povinnosti oboch zmluvných strán príslušné ustanovenia zákonov štátu, v ktorom má Poskytovateľ svoje sídlo. Pre prípad vzniku súdneho sporu medzi zmluvnými stranami na základe porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa zmluvné strany dohodli, že takýto spor bude riešený výlučne súdmi štátu, v ktorom má Poskytovateľ svoje sídlo a podľa jeho právneho poriadku s tým, že miestne príslušným súdom bude všeobecný súd Poskytovateľa.
 35. Písomnosti je možné doručovať osobne, prostredníctvom držiteľa poštovnej licencie doporučene alebo elektronicky e-mailom na adresu, ktorú zmluvná strana uviedla v zmluve alebo objednávke. V prípade zmeny akéhokoľvek kontaktného údaju je dotyčná zmluvná strana povinná zmenu bez odkladu oznámiť písomne druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán jej doručenie odmietne alebo inak znemožní; v prípade pochybností následne uplynutím doby siedmych dní po jej odoslaní. Zásielky pre Poskytovateľa sa doručujú predovšetkým na elektronickú adresu Poskytovateľa [email protected] a zásielky pre Klienta sa doručujú na elektronickú adresu Klienta, ktorú Klient Poskytovateľovi oznámil.
 36. Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete zmluvy, a nahradzuje všetky predošlé dohody medzi Zmluvnými stranami, písomné alebo ústne. Zmluvu je možno meniť výhradne písomnou formou. Zmeny v inej ako písomnej forme sa vylučujú a budú považované za neplatné.
 37. 34. Táto zmluva môže byť menená len písomne, pričom na tento účel sa za písomnú formu bude považovať aj elektronickej oznámenie zaslané e-mailom na adresu, ktorú zmluvná strana uviedla v zmluve alebo objednávke. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa, pričom zmeny oznámi Klientovi najmenej tridsať (30) dní pred účinnosťou zmeny. Zmeny Obchodných podmienok Poskytovateľa potom nadobudnú účinnosť, ak Klient zmenu Obchodných podmienok Poskytovateľa výslovne neodmietne oznámením zaslaným Poskytovateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní od doručenia oznámenia o zmene Obchodných podmienok Poskytovateľa.
 38. Neplatnosť jedného či viacerých ustanovení nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré bude pôvodnému ustanoveniu svojim obsahom najbližšie.
 39. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie získané v rámci obchodného vzťahu vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy sa budú považovať za dôverné a za obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať dôvernosť a mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií týkajúcich sa podnikania a činnosti druhej zmluvnej strany vrátane informácií o zákazníkoch, produktoch, postupoch a plánoch, cenových stratégiách a podobne. Toto neplatí pre informácie alebo skutočnosti, ktoré sú verejne prístupné alebo ktoré sa verejne prístupnými stanú inak, ako v dôsledku porušenia zmluvy alebo s výnimkou prípadov, kedy k takému zverejneniu dôvernej informácie má prísť v dôsledku plnenia povinnosti uloženými na základe zákona alebo ak k takému oznámeniu dotyčná strana poskytne predchádzajúci písomný a výslovný súhlas.
 40. Klient súhlasí s uvedením svojho názvu a loga firmy ako referencie v tlačových/elektronických alebo iných marketingových materiáloch a pri propagačných akciách Poskytovateľa a Držiteľa autorských práv.
 41. Klient súhlasí a berie na vedomie, že v rámci poskytovania licencie Poskytovateľ a Držiteľ autorských práv môžu čas od času zaslať Klientovi na ním uvedenú adresu inovované pokyny k využitiu a ovládaniu Software. Tieto materiály budú klientovi zasielané v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov na základe oprávneného záujmu vyplývajúceho so zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.
 42. Podmienky zasielania elektronických faktúr:
  a.Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase.
  b. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.
  c. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
  d. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.
  e. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi.
  f. Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
  g. Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.
  h. Odberateľ je povinný neodkladne upovedomiť dodávateľa v prípade zmeny emailovej adresy pre zasielanie elektronickej faktúry.

Neváhajte a vyskúšajte!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zdarma.