Outlook CRM Background

Obchodné podmienky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti eWay System s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Královce 31/4, PSČ 101 00, IČ: 271 69 979, DIČ: CZ 271 69 979, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101630 (dále jen „Poskytovatel“) se použijí na vztah mezi Poskytovatelem a Klientem (tj. Vámi), který uzavírá s Poskytovatelem:
  1. Smlouvu o poskytnutí licenčních práv (licence) k eWay-CRM® software (dále jen „Software“),
  2. Smlouvu o pořízení Software,
  3. Smlouvu o poskytnutí jiných služeb pro Software,
  4. Smlouvu o poskytování služeb systémové podpory vč. ujednání o úrovni poskytovaných služeb (SLA),
  5. a/nebo Smlouvu o zpracování osobních údajů

  (dále jen „Smlouva“).

 2. Klientem je subjekt, který vstoupil do smluvního vztahu s Poskytovatelem na základě smlouvy, objednávky, popřípadě jiného ujednání nebo dohody mezi Poskytovatelem a Klientem. Odkazují-li tyto obchodní podmínky na smlouvu, rozumí se tím také smluvní vztah založený smlouvou, objednávkou, popřípadě jiným ujednáním nebo dohodou mezi Poskytovatelem a Klientem.

Licence k Software a plnění závazků

 1. A) Ustanovení týkající se produktu eWay-CRM® Free:
  Týká-li se Smlouva produktu eWay-CRM® Free, Poskytovatel poskytuje Klientovi časově omezenou licenci pro jednoho (1) uživatele na třicet (30) kalendářních dní, přičemž po uplynutí doby, na kterou je licence takto poskytnuta, se licence automaticky prodlužuje na další období třicet (30) kalendářních dní, a to i opakovaně, do doby, než kterákoliv smluvní strana sdělí, že na dalším prodloužení nemá zájem. Tímto ustanovením není dotčena možnost ukončit Smlouvu z důvodu nevyužívání poskytnuté licence, jak uvedeno dále.
  B) Ustanovení týkající se produktu eWay-CRM® Premium:
  Týká-li se Smlouva produktu eWay-CRM® Premium, pak v rámci tohoto licenčního ujednání Poskytovatel poskytuje Klientovi nevýhradní licenci – právo užívat Software za podmínek uvedených v licenční smlouvě a v těchto podmínkách a Klient nevýhradní licenci přijímá a zavazuje se za ní uhradit dohodnutou cenu (licenční poplatek). Klient je oprávněn Software užívat na území celého světa, a to v případě pořízení časově neomezené licence po celou dobu životnosti Software (pokud nebude tato Smlouva dříve ukončena), čímž se rozumí doba neurčitá omezená pouze funkčností Software a jeho „morální“ životností, nebo v případě pořízení časově omezené licenci po dobu, po kterou bude Klient platit pravidelný licenční poplatek. Druh licence (časově omezená/časově neomezená) závisí na Smlouvě či akceptované objednávce Klienta Poskytovatelem a na druhu poplatků (ceně) placených Klientem.
 2. 4. Klient je na základě poskytnuté licence oprávněn Software užívat pouze pro potřebu vlastní a pro potřebu prezentace svým zákazníkům s tím, že je oprávněn instalovat a/nebo používat Software na jednotlivých zařízeních pouze v počtu zakoupených a zaplacených uživatelských licencí dle objednávky Klienta akceptované Poskytovatelem, pokud se jedná o eWay-CRM® Premium, resp. v počtu jedné (1) licence, pokud se jedná o eWay-CRM® Free. Klient je oprávněn pořizovat kopie Software pouze v zájmu ochrany pro vlastní archivní účely a k nahrazení oprávněně získaného Software, který byl ztracen, zničen nebo jinak znehodnocen. Klient není bez písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn jakýmkoliv způsobem Software a jeho zdrojové kódy měnit či upravovat, nebo je zpřístupnit třetí osobě, překládat do jiných programovacích jazyků, zahrnout je do jiného programového produktu (díla), udělovat pro jiné právnické či fyzické osoby oprávnění k užívání Software, poskytnutou časově omezenou licenci převést nebo postoupit na třetí osobu, rozmnožovat a následně tyto rozmnoženiny rozšiřovat, pronajímat, půjčovat a nakládat s nimi jinak, než jak umožňuje Smlouva.
 3. Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium:
  Klient je oprávněn začít využívat licenci k produktu eWay-CRM® Premium po uzavření Smlouvy a po uhrazení platby Klienta, která má být uhrazena předem.
 4. Klient je povinen poskytnout a zajistit Poskytovateli úplnou součinnost nezbytnou pro splnění závazku Poskytovatele. Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení Smlouvy. Klient je povinen komunikovat s Poskytovatelem a sdělovat mu požadované informace, umožnit Poskytovateli přístup (dle požadavku Poskytovatele na místě nebo vzdálený) na server a k jednotlivým stanicím (počítačům), poskytovat Poskytovateli údaje potřebné k nastavení systému apod.

Cloudové / hostingové služby

 1. Následující ustanovení jsou platná, pokud je serverová databáze eWay-CRM® provozována na serverech hostingových partnerů Poskytovatele:
  1. Umístění serveru: Server i data jsou spravována u některého z následujících hostingových partnerů Poskytovatele:
   1. Cloud4com, a.s., IČ: 24660329, Česká republika (Evropská Unie)
   2. nebo OVH US LLC, Virginia, Spojené státy americké (us.ovhcloud.com).

   Poskytovatel zvolí hostingového partnera za základě údajů, které Klient uvedl ve Smlouvě.

   Pokud Klient uvedl, že sídlí v Evropské Unii, pak budou jeho data umístěna u společnosti Cloud4com, a.s.

   Pokud Klient uvedl, že sídlí v Severní Americe, pak budou jeho data umístěna u společnosti OVH US LLC.

   Pokud klient uvedl, že sídlí mimo Evropskou Unii a mimo Severní Ameriku, Poskytovatel vybere hostingového partnera se sídlem nejblíže zemi, kterou Klient uvedl.

   Poskytovatel je oprávněn případně jednostranně změnit hostingového partnera, přičemž o takové změně bude Klienta vhodným způsobem informovat.

  2. Prostor pro data: Klient bude mít k dispozici prostor pro svá data 10 GB v případě eWay-CRM® Premium resp. 200 MB v případě eWay-CRM® Free. V případě, že Klient překročí maximální prostor pro svá data, může sám určitá data ze Software odstranit a uvolnit tak místo nebo požádat Poskytovatele o navýšení kapacity (zpoplatněno dle aktuálního ceníku).
  3. Zálohy: Každou neděli je provedena kompletní záloha všech dat, v jiný den se provádí pouze rozdílová záloha, která zálohuje pouze změny oproti předchozímu dni. Poskytovatel uchovává zálohy vždy 2 týdny zpětně (tzn. jsou k dispozici dvě „nedělní plné zálohy“), poté jsou automaticky odstraněny. Klient bere na vědomí, že z uvedeného důvodu nebude možné vyhovět požadavku na obnovení databáze po více než 2 týdnech (např. z důvodu přístupu k odstraněné položce), neboť předchozí zálohy byly automaticky odstraněny.
  4. Soulad s legislativou: Klient je výlučně odpovědný za to, že data neporušují legislativu země Klienta, ani legislativu země Poskytovatele. Klient se zejména zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména GDPR). Klient je výlučně odpovědný za získání právem vyžadovaného souhlasu subjektů s předáním všech osobních údajů, které předá ke zpracování Poskytovateli (event. třetí straně při využití služby Profesionální e-maily) spolu s pokyny k provedení zpracování údajů pro konkrétní účel.
  5. Žádosti třetích stran: V případě, že autority k tomu zmocněné (Třetí strany) požádají o záznamy, spojené s Klientem (včetně obsahu jeho databáze), Poskytovatel o tom neprodleně informuje Klienta, nebude-li mu ze strany Třetí strany závazně nařízeno jinak a data Třetí straně poskytne v nejzazší možné lhůtě. Všechny náklady, spojené s povinností Poskytovatele Třetím stranám, budou uhrazeny Klientem.
  6. Bezpečnost: Klient bere na vědomí a souhlasí, že za účelem zvýšení bezpečnosti dat uložených Klientem v Software na serverech Poskytovatele jsou při komunikaci se serverem Poskytovatele využívány služby a software CLOUDFLARE, poskytované společností Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Principiálně se jedná o obdobu „firewallu“, který odráží případné hackerské útoky na servery Poskytovatele, přičemž dochází ke zpracování dat uložených Klientem v Software. Podmínky zpracování a ochrana osobních údajů je ošetřena bezpečnostní politikou společnosti Cloudflare, Inc., která je k dispozici jsou uvedeny na jejich webových stránkách https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Cena a platební podmínky

 1. A) Ustanovení týkající se eWay-CRM® Free:
  Licence je Klientovi poskytována zdarma na stanovené období.
  B) Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium Poskytovatelem:
  Cena za poskytnutí licence (licenční poplatek) a cena služeb je uvedena ve Smlouvě uzavřené mezi stranami nebo v potvrzené objednávce, jinak platí aktuální ceník Poskytovatele. Cena je splatná dle podmínek uvedených ve Smlouvě nebo objednávce, jinak do 14 dní od uzavření Smlouvy či potvrzení objednávky a u opakovaných plateb na základě výzvy k platbě (faktury). V případě opakovaných plateb skrz PayPal / platební karty bude Poskytovatel automaticky strhávat sjednanou částku před datem zahájení dalšího období a následně zašle daňový doklad.Výzva k platbě servisních hodin (daňový doklad – faktura) bude vystavena vždy poslední den měsíčního období, ve kterém byly servisní hodiny odebrány.

  Klient je oprávněn do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení výzvy k platbě (faktury) tuto vrátit bez zaplacení, pokud tato faktura neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, náležitosti sjednané ve Smlouvě nebo obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti musí Klient uvést důvody, pro které výzvu k platbě (fakturu) vrací. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou výzvu k platbě (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením výzvy k platbě (faktury) se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je Klientovi vystavena opravená nebo nově vyhotovená výzva k platbě (faktura). Nebyla-li reklamace provedena včas či řádně, má se za to, že Klient vyúčtování uvedené ve faktuře (výzvu k platbě) schválil a zavázal se na jejím základě plnit. Závazek Klienta zaplatit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné platby na účet Poskytovatele.

  C) Ustanovení, týkající se dodávek služeb k instalaci a implementaci eWay-CRM® Premium prostřednictvím Distributora:
  Obsahuje-li Smlouva ujednání o poskytnutí služeb instalace a implementace eWay-CRM Premium prostřednictvím Distributora, pak cena i platební podmínky těchto služeb jsou stanoveny objednávkou, smlouvou nebo jiným ujednáním mezi Klientem a Distributorem (třetí osobou certifikovanou Poskytovatelem k poskytování odborných služeb k Software) a nejsou předmětem Smlouvy s Poskytovatelem. Tímto není dotčeno ujednání o poskytování služeb systémové podpory dle Smlouvy s Poskytovatelem.

 2. Aktuálně platné ceny Poskytovatele k datu uzavření Smlouvy či potvrzení objednávky jsou uvedeny ve Smlouvě či objednávce, přičemž Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit s tím, že nové ceny se stanou závazné vůči Klientovi okamžikem uplynutí lhůty třicet (30) dnů po doručení oznámení o nových cenách služeb, resp. výši licenčních poplatků Klientovi za předpokladu, že Klient změnu cen neodmítne. Odmítne-li Klient změnu cen, pak jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit s tím, že Smlouva skončí uplynutím tří měsíců po doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
 3. A) Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium Poskytovatelem pro Časově neomezenou licenci:
  Cena za poskytování systémové podpory pro Software je stanovena jako 15% z aktuální ceny všech zakoupených licencí podle ceníku Poskytovatele. V případě změny ceny licence Software se adekvátně změní také cena systémové podpory počínaje dalším obdobím. Cena systémové podpory pro nové uživatele se počítá na poměrnou dobu do konce aktuálního období systémové podpory. V případě nákupu časově neomezené licence je Smlouva o poskytování služeb systémové podpory je uzavřena na dobu neurčitou.
  B) Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium Poskytovatelem pro Časově omezenou licenci:
  Smlouva o poskytování služeb systémové podpory uzavřena na dobu platnosti licence. Systémová podpora je prodlužována automaticky s frekvencí, uvedenou v II. B v sekci Délka předplaceného období. Jakákoliv ze stran má právo automatické prodloužení systémové podpory na další období vypovědět dle podmínek Smlouvy.
 4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je smluvní strana v prodlení povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu případné škody není smluvní pokutou dotčen.
 5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny uvedené ve Smlouvě nebo objednávce nezahrnují DPH. Poskytovatel bude účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy a o částku DPH bude navýšena Cena.

Zpracování osobních údajů a souhlasy Klienta

 1. Zpracování osobních údajů, pokud k němu dochází v rámci smluvního vztahu založeného smlouvou mezi Klientem a Poskytovatelem, se bude řídit Pravidly ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele www.eway-crm.cz a bude prováděno podle smlouvy o zpracování osobních údajů, která se tímto uzavírá za účelem vyhovění požadavkům vyplývajícím z právních předpisů smluvní strany sjednávají ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení” nebo „GDRP“) a podle zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v této podobě:
  1. Příslušná smluvní strana je výlučně odpovědná za získání souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů a s předáním osobních údajů druhé straně v případech, kdy je takový souhlas vyžadován (Klient je zejména odpovědný za získání souhlasu subjektu údajů, jejichž osobní údaje zpracovává nebo předá ke zpracování Poskytovateli).
  2. Účelem zpracování osobních údajů je umožnění užívání Software ze strany Klienta a zabezpečení provozu Software Klientem event. i další účel, který bude mezi stranami dále dohodnut. Žádná smluvní strana nebude využívat osobní údaje k jinému účelu, než který bude dohodnut. Nebudou zpracovávány citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  3. Osobní údaje, jejichž správcem je zákazníků Distributora a osobní údaje, jejichž správcem je Klient budou zpracovány jen v nezbytném rozsahu, který bude mezi stranami dohodnut, zejména půjde o jméno, příjmení a titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o bankovním spojení osob a údaje o předmětu plnění.
  4. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu trvání této smlouvy. Ukončením této smlouvy nezanikají povinnosti zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
  5. Smluvní strana vystupující v postavení správce osobních údajů (dále jen „Správce“) je povinna zajistit, aby
   1. osobní údaje byly zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů (mj. musí jít o Osobní údaje aktuální, přesné a pravdivé, rozsahem odpovídající stanovenému účelu zpracování zpracovávané na základě řádného a platného právního titulu);
   2. subjektům údajů byly poskytnuty stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a veškerá sdělení požadovaná Nařízením (zejména informace dle čl. 13 a 14 Nařízení) a zákonem o ochraně osobních údajů;
  6. Smluvní strana vystupující v postavení zpracovatele osobních údajů je povinna zajistit, aby
   1. do zpracování osobních údajů nebyl zapojen žádný další zpracovatel bez písemného souhlasu Správce s tím, že Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování další subjekty podílející se na poskytování služeb Poskytovatele, jak uvedeno v Pravidlech ochrany osobních údajů Poskytovatele;
   2. osobní údaje byly zpracovávány dle pokynů Správce, a to i pokud jde případně o předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
   3. se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
   4. byla přijata veškerá opatření vyžadovaná Nařízením (článek 32) ohledně zabezpečení osobních údajů a jejich zpracování;
   5. zohledňovat účel zpracování osobních údajů a poskytovat Správci součinnost v souvislosti s povinnostmi Správce vyplývajícími z Nařízení a případnými žádostmi o výkon práv subjektů údajů;
   6. systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů mohly používat pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby (hesla);
   7. jeho zaměstnanci (jsou-li tací) zpracovávali osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě o zpracování osobních údajů;
   8. na žádost Správce kdykoliv umožnit provedení kontroly způsobu zpracování osobních údajů a dodržování povinností dle této Smlouvy;
  7. Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:
   1. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
   2. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení;
   3. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů („UOOU“) a spolupracovat s UOOU v potřebném rozsahu;
   4. navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy;
   5. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
   6. postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění a souhlasu, dodržovat práva subjektů údajů.
 2. Pro získávání údajů o společnosti na základě názvu nebo IČ českých subjektů je využita služba ARES (wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz). Pro získávání údajů o společnosti na základě názvu nebo IČ slovenských subjektů je využita služba ORSR (www.orsr.sk). Pro získávání údajů o společnosti na základě DIČ je využita služba VIES (ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do). Poskytovatel nenese zodpovědnost za správné fungování těchto služeb ani za správnost dat.
 3. A) Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium Poskytovatelem: Klient souhlasí s uváděním svého názvu či firmy jako reference v tiskových materiálech Poskytovatele a při propagačních akcích Poskytovatele.

  B) Ustanovení týkající se dodávek služeb k instalaci a implementaci eWay-CRM® Premium prostřednictvím Distributora: Klient souhlasí s uváděním svého názvu či firmy jako reference v tiskových materiálech Distributora i Poskytovatele a při propagačních akcích Distributora i Poskytovatele.

 4. Klient souhlasí a bere na vědomí, že v rámci poskytování licence Poskytovatel může čas od času zaslat Klientovi na jím uvedenou adresu inovované pokyny k využití a ovládání Software.
 5. Klient potvrzuje, že veškeré údaje, které o sobě v souvislosti s touto Smlouvou a jejím uzavřením poskytl a do budoucna poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. Klient je povinen jednat tak a používat Software (vč. všech jeho součástí a služeb) tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů České republiky a Evropské Unie. Uživatel je povinen zdržet se protiprávních zásahů do práv Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s osobními údaji, předměty autorských děl a jinými předměty práv duševního vlastnictví, narušení veřejného pořádku apod.

Služba „Profesionální Emaily“

 1. Poskytovatel umožňuje v modulu Marketingové kampaně v Software využití zvlášť zpoplatněné služby „Profesionální e-maily“ jako nástroje pro hromadné rozesílání e-mailů. Tato služba je zajišťována s využitím software a služeb třetí strany – společnosti Commerce Media s.r.o.
 2. Pokud Klient ve Smlouvě s Poskytovatelem v rámci Dodatečných služeb za úplatu sjednal možnost využití služby „Profesionální e-maily“, Poskytovatel v rámci jím držené licence zajistí Klientovi za sjednanou úplatu možnost využít SW společnosti Commerce Media s.r.o. (poskytne sublicenci). Klient bere na vědomí a zavazuje se při využití služby „Profesionální e-maily“ dodržovat podmínky a povinnosti zde dále uvedené.
 3. Klient se tímto zavazuje při využití služby Profesionální e-maily:
  1. používat službu Profesionální e-maily pouze k účelu, k němuž je určena,
  2. pro přístup ke službě Profesionální e-maily nevyužívat jiné než určené rozhraní,
  3. zajistit důvěrnost a zamezit zneužití veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup k této službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělit žádné třetí osobě,
  4. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě tuto skutečnost sdělit e-mailem Poskytovateli,
  5. zajistit souhlasy adresátů se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení, pokud jsou zákonem vyžadovány.
 4. Klient bere na vědomí, že:
  1. služba Profesionální e-maily je navržena tak, aby splňovala požadavky zákonů platných v Evropské Unii. V případě, že Klient zamýšlí využít službu Profesionální e-maily i mimo území Evropské Unie, bere Klient na vědomí, že je jeho povinností ověřit splnění požadavků místních právních předpisů a přijmout taková opatření, aby zákonné požadavky byly splněny,
  2. využití služby Profesionální e-maily vyžaduje předání dat a osobních adresních údajů společnosti Commerce Media s.r.o. a jejich zpracování touto společností, Klient souhlasí s tímto předáním dat a osobních údajů za účelem jejich zpracování k účelu, k němuž služba Profesionální e-maily slouží.
 5. Klient souhlasí a bere na vědomí, že je zakázáno:
  1. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů k Software, služby Profesionální e-maily ani služeb a produktů třetích osob,
  2. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Software nebo služby Profesionální e-maily, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Software nebo software pro službu Profesionální e-maily,
  3. užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (spamů, hoaxů apod.), virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, je obtěžující, charakterizován jako agresivní obchodní praktika ve smyslu příslušných právních předpisů nebo je v rozporu s dobrými mravy,
  4. vyvolat dojem, že služba Profesionální e-maily byla použita jinou osobou než Klientem nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  5. používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),
  6. předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Klienta, který porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, představuje jednání nekalé soutěže, představuje narušení veřejného pořádku (např. schvalování trestné činnosti, svádění ke zneužívání návykových látek, představuje diskriminaci jakéhokoliv druhu, obsahuje xenofobní sdělení, obsahuje pornografii jakéhokoliv druhu, umožňuje přístup k pornografii osobám mladším 18 let, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, apod.).

Předání software

 1. Po instalaci Software do počítače klienta Software naváže spojení se svojí serverovou komponentou, přičemž v takovém případě platí:
  A) Ustanovení, týkající se případů, kdy je eWay-CRM® provozována u hostingového partnera Poskytovatele:
  Pokud je tato serverová komponenta provozována na serveru hostingového partnera Poskytovatele, úspěšné navázání spojení Software se svojí serverovou komponentou je považováno za úspěšné předání instalovaného Software Klientovi.
  B) Ustanovení, týkající se případů, kdy je eWay-CRM® provozována na serveru Klienta:
  Pokud je serverová komponenta provozována na serveru Klienta, po provedení instalace Software na server Klienta a/nebo dodání smluvených služeb Klientovi je Klient povinen potvrdit převzetí funkčního Software podpisem předávacího protokolu. Klient je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů od doručení návrhu předávacího protokolu předložit Poskytovateli své připomínky, jejichž zapracování je nutné k tomu, aby Klient v předávacím protokolu potvrdil, že Poskytovatel splnil své závazky. Pokud se Klient nevyjádří k doručenému návrhu předávacího protokolu nebo nepředloží žádné připomínky ve lhůtě pěti pracovních dnů od doručení návrhu předávacího protokolu, je související plnění Poskytovatelé považováno za akceptované bez vad a nedodělků. V případě dodávky služeb k instalaci a implementaci eWay-CRM® Premium prostřednictvím Distributora bude provedeno potvrzení předávacího protokolu o akceptaci plnění Poskytovatele mezi Klientem a Distributorem obdobně.

Záruka

 1. Poskytovatel poskytuje na eWay-CRM® Premium záruku za funkčnost software v souladu s dokumentací zveřejněnou na internetových stránkách Poskytovatele v délce jednoho (1) roku od předání Software. Záruka se nevztahuje na data Klienta uložená v Software, v tomto ohledu platí, že Poskytovatel za případnou ztrátu nebo poškození dat Klienta neodpovídá (s výjimkou odpovědnosti za provedení zálohy dat, pokud zálohu dat dle SLA má zajišťovat Poskytovatel). Smluvní strany v tomto ohledu vylučují jakoukoliv odpovědnost Poskytovatele za nepřímé škody (vč. ušlého zisku) v důsledku ztráty dat Klienta.

Důvěrnost a mlčenlivost

 1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace získané v rámci obchodního vztahu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy se budou považovány za důvěrné a za obchodní tajemství druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se zavazují zachovat důvěrnost a mlčenlivost ohledně všech informací týkajících podnikání a činnosti druhé smluvní strany včetně informací o zákaznících, produktech, postupech a plánech, cenových strategiích apod. Toto neplatí pro informace či skutečnosti, které jsou veřejně přístupné nebo které se veřejně přístupnými stanou jinak, než v důsledku porušení Smlouvy nebo s výjimkou případů, kdy k takovému sdělení chráněné informace má dojít v důsledku plnění povinnosti uložené na základě zákona či kdy k takovému sdělení dotčená strana udělila předchozí písemný a výslovný souhlas.

Ukončení Smlouvy

 1. Smluvní vztah může být ukončen na základě dohody obou stran, výpovědí s výpovědní dobou v délce jeden měsíc v případě, že je smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou, odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v těchto podmínkách, ve Smlouvě nebo v zákoně, anebo uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán.
 2. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
  1. S Poskytovatelem bylo sjednáno poskytnutí služeb k Software v rozsahu uvedeném v článku II. A. Licenční smlouvy a Poskytovatel bezdůvodně přeruší práce na instalaci Software nebo poskytování služeb a nebude pokračovat ani po výzvě Klienta v přiměřené lhůtě,
  2. Vůči Poskytovateli bylo důvodně zahájeno insolvenční řízení,
  3. Poskytovatel bude v prodlení s instalací Software nebo s poskytnutím služeb po dobu delší než 30 dní, pokud bylo sjednáno poskytnutí služeb k Software Poskytovatelem v rozsahu uvedeném v článku II. A. Licenční smlouvy,
  4. Software bude opakovaně v průběhu záruční doby vykazovat podstatné vady, nebo vady díla nebudou Poskytovatelem odstraněny v přiměřené lhůtě (vada se považuje za podstatnou, pokud její povaha brání užívání Software k účelu danému dokumentací zveřejněnou na internetových stránkách Poskytovatele).
 3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že Klient poruší Smlouvu podstatným způsobem. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména následující:
  1. Klient v prodlení s placením po dobu delší než 21 dnů (je-li Klient v prodlení s platbou ceny za poskytnutou licenci a/nebo za poskytované služby nebo jejich části po dobu delší než 7 dnů, je Poskytovatel také oprávněn omezit poskytování služeb, popř. rovněž pozastavit funkčnost Software),
  2. Klient neposkytne Poskytovateli součinnost;
  3. Klient poruší licenční ujednání a tuto skutečnost nenapraví ani po upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Poskytovatelem;
  4. Klient poruší Smlouvu umístěním právně nedovoleného obsahu na servery Poskytovatele, resp. hostingového partnera Poskytovatele.

  Poskytovatel v takovém případě nebude odpovědný za jakoukoliv škodu, která by Klientovi nebo jakékoliv třetí osobě mohla vzniknout v důsledku takového postupu.

 4. Ustanovení týkající se produktu eWay-CRM® Free:
  Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient v serverové databázi Software neprovedl změnu (vložení, úprava, odstranění položky) po dobu šesti (6) měsíců. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, v případě ukončení platnosti Smlouvy Poskytovatel, aniž by bylo třeba předchozího upozornění, odstraní serverovou instalaci Software čtrnáct (14) dní po skončení platnosti Smlouvy ze svého serveru BEZ ZÁLOHY DAT ČI ZMĚNY NASTAVENÍ, KTERÉ KLIENT V SOFTWARE PROVEDL. Klient si je této skutečnosti vědom a před ukončením Smlouvy sám a bez výzvy provede jejich export. Software po skončení platnosti Smlouvy nebude schopen komunikovat se Serverovou částí. Klient zároveň odinstaluje Software ze všech zařízení.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy, zaniká smluvní vztah k okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy (tzn. dříve poskytnutá plnění se nevrací ani nenahrazují); toto platí obdobně i pro ukončení Smlouvy výpovědí. V případě, že Klient užíval Software na základě časově omezené licence, jejíž platnost odstoupení od Smlouvy skončila, je Klient povinen užívání Software ukončit a Software odinstalovat.
 6. Ukončení Smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, která dle své povahy mají zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, zejména ukončením Smlouvy není dotčena povinnost(i):
  1. hradit smluvní pokuty za porušení stanovených povinností,
  2. zachovat důvěrnost a mlčenlivost uložená touto Smlouvou,
  3. týkající se zpracování a ochrany osobních údajů.
 7. Ustanovení týkající se dodávek eWay-CRM® Premium Poskytovatelem pro Časově neomezenou licenci:
  Bude-li ukončena pouze smlouva o poskytování podpory pro Software a/nebo jiná smlouva a Klient bude i po ukončení takové Smlouvy nadále na základě Časově neomezené licence oprávněn užívat Software, zůstávají v platnosti všechny povinnosti a udělené souhlasy Klienta, týkající se užívání Software.
 8. Ustanovení týkající se produktu eWay-CRM® Premium:
  V případě ukončení smluvního vztahu bez poskytnutí plnění ze strany Poskytovatele z důvodů porušení povinností ležících na straně Klienta, bude Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od výzvy k její úhradě.

Sankce

 1. Klient bere na vědomí a souhlasí, že pokud poruší licenční ujednání dle Smlouvy, a takovéto porušení nebude napraveno ani po upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě, Poskytovateli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení. Povinnost hradit smluvní pokutu se vztahuje na následující případy porušení povinností: překročení počtu objednaných licencí. V případě, že Klient zkopíruje serverovou komponentu Software (tj. součást Software instalovanou na serveru Klienta, Poskytovatele nebo třetí osoby), a takové porušení Klient povinnosti nenapraví smazáním neoprávněné zkopírované rozmnoženiny dané části Software (popř. jiným způsobem neodstraní) ani po doručení upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě, bude Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od výzvy k úhradě.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud ve Smlouvě, jejích přílohách a případných pozdějších dodatcích není výslovně sjednáno jinak, platí pro smluvní vztah a práva povinnosti obou stran příslušná ustanovení zákonů České republiky. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami majícím původ v této smlouvě s ní souvisejícím, se smluvní strany dohodly, že takový spor bude řešen výlučně soudy České republiky dle jejího právního řádu s tím, že místně příslušným soudem bude obecný soud Poskytovatele.
 2. Písemnosti lze doručovat osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně nebo elektronicky e-mailem na adresu, kterou smluvní strana uvedla ve Smlouvě nebo objednávce. V případě změny jakéhokoliv kontaktního údaje je dotčená smluvní strana změnu bez odkladu oznámit písemně druhé smluvní straně. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní; v případě pochybností pak uplynutím doby sedmi dnů po jejich odeslání. Zásilky pro Poskytovatele se doručují zejména na elektronickou adresu Poskytovatele [email protected] a zásilky pro Klienta se doručují na elektronickou adresu Klienta, kterou Klient Poskytovateli sdělil.
 3. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi Smluvními stranami, písemná či ústní.
 4. Smlouva může být měněna jen písemně, přičemž pro tento účel se za písemnou formu bude považovat i elektronické sdělení zaslané e-mailem na adresu, kterou smluvní strana uvedla ve Smlouvě nebo objednávce, nebo využití elektronického nákupního portálu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky Poskytovatele, přičemž změny oznámí Klientovi nejméně třicet (30) dnů před účinností změny. Změny Obchodních podmínek Poskytovatele pak nabydou účinnosti, pokud Klient změnu Obchodních podmínek Poskytovatele výslovně neodmítne sdělením zaslaným Poskytovateli nejdéle do patnácti (15) dnů od doručení sdělení o změně Obchodních podmínek Poskytovatele.
 5. Neplatnost jednoho či více ustanovení nezpůsobuje neplatnost Smlouvy jako celku. V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je či se stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany tuto ustanovení nahradit novým ustanovením, které mu bude svým obsahem nejbližší.
 6. V případech, kdy je Klientem osoba v postavení spotřebitele dle předpisů České republiky, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Neváhajte a vyskúšajte!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zdarma.