LEAN Six Sigma: Metodika znižovania chybovosti v podnikaní

Zverejněno 7. 2. 2023

Six Sigma (6σ) je súbor techník a nástrojov, ktoré sa používajú na zlepšenie kvality obchodných procesov znížením počtu chýb. Táto metodika bola pôvodne vyvinutá na použitie vo výrobe, ale rýchlo sa prispôsobila na použitie v iných oblastiach.

 

Cieľom Six Sigma je dosiahnuť neustále zlepšovanie identifikáciou a elimináciou chýb pomocou štatistickej analýzy v reálnom prostredí. Aj keď sa Six Sigma stala jednou z najpoužívanejších techník optimalizácie procesov na svete, väčšina z nás ani nevie, že existuje.

Aká je jeho história? Aký je jeho vzťah k Lean a rôznym certifikáciám, ktoré sa okolo neho točia? Pozrime sa bližšie na metodiku Six Sigma.

 

Pôvod Six Sigma

Six Sigma vyvinul Bill Smith v spoločnosti Motorola na začiatku 80. rokov s cieľom merať chyby a zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb. Tento originálny koncept zostáva základom techník Six Sigma s niekoľkými zmenami, ako sú vylepšenia procesov z hľadiska interakcie produktu a dizajnu.

Názov Six Sigma je odvodený z Gaussovej distribučnej krivky a súvisiacich štandardných odchýlok. Aby sa proces považoval za Six Sigma, odchýlky v procese by nemali byť väčšie ako šesť štandardných odchýlok od priemeru procesu.

Každá z týchto odchýlok je označená gréckym znakom "sigma", a keďže je ich šesť, odtiaľ názov Six Sigma (6σ).

Cieľom systému riadenia kvality Six Sigma je dosiahnuť chybovosť 3,4 alebo menej pre každý milión možných výsledkov. To znamená, že je celkom blízko k dokonalosti.

normal distribution curve of Six Sigma

Zdroj: Researchgate.net

 

General Electric (GE) bola prvou spoločnosťou, ktorá predstavila Six Sigma vo veľkom meradle s cieľom znížiť množstvo odpadu, zlepšiť kvalitu výrobkov a ušetriť peniaze. Vďaka úspechu GE začali implementovať Six Sigma v iných spoločnostiach a dnes ju používajú na zlepšenie procesov spoločnosti po celom svete.

 

Čo je Six Sigma?

Metodika Six Sigma kladie veľký dôraz na zákazníka a jej cieľom je poskytnúť koncovému užívateľovi vynikajúcu kvalitu, hodnotu a spoľahlivosť.

Six Sigma sa vo svojej nazákladnejšiej podobe snaží maximalizovať finančné úspory znížením počtu chýb, ktoré sa v tomto procese vyskytujú. Čím väčší je počet chýb v procese, tým väčšie je množstvo zbytočných peňazí.

Ale ako previesť ciele Six Sigma do skutočnej praxe? Kde vôbec začať, keď ste v kancelárii a vytvárate stratégiu?

Najlepší spôsob, ako pochopiť Six Sigma, je pochopiť princípy, ktoré ju riadia. Poďme sa na ne pozrieť:

 

5 základných princípov Six Sigma

1. Zákazník je na prvom mieste

Primárnym cieľom akejkoľvek zmeny vo výrobnom procese by mala byť maximalizácia prospechu zákazníka. Nastavenie jasného štandardu kvality na začiatku určuje, čo zákazník/trh očakáva.

2. Zamerajte sa na konkrétne problémy

Vo fáze implementácie je ľahké chytiť sa do lavíny zmien a zabudnúť na pôvodný zámer. Zhromažďovanie údajov, ktoré ukazujú zdroj konkrétneho problému, vám umožňuje sústrediť sa na jeho priame riešenie.

3. Riešenie problémov

Akonáhle je problém odhalený, je potrebné hľadať spôsoby, ako odstrániť nedostatky. Tieto stratégie zahŕňajú zisťovanie chýb a prijímanie opatrení na ich opravu. Je to rovnaké ako pri akomkoľvek inom systéme riadenia kvality, ktorý sa nachádza v tomto odvetví. Tieto funkcie je možné zefektívniť, aby sa zlepšila kontrola kvality a efektívnosť.

4. Jasná komunikácia a tímový tréning

Základným predpokladom úspechu Six Sigma je, že všetci členovia tímu vnímajú cieľ projektu a sú informovaní o jeho napredovaní. Metodika môže vyvolať významné zmeny v pracovnom prostredí, pretože si vyžaduje špecializované riadenie a zameranie, aby sa zabezpečil hladký priebeh celého procesu.

5. Inovácia

Six Sigma hľadá nedostatky a snaží sa ich napraviť. Pre špecialistu Six Sigma neprichádza do úvahy zaoberať sa neúspešnými činnosťami. Zmeny sa môžu na prvý pohľad zdať ťažké, ale v budúcnosti sa ukážu ako výrazne pozitívne vplývajúce na vaše podnikanie.

 

Metoda DMAIC

Six Sigma ponúka v praxi niekoľko techník, ktoré možno použiť na dosiahnutie neustáleho zlepšovania. DMAIC je jedným z nich, ak nie najdôležitejším.

DMAIC je jednoduchý, ale výkonný nástroj, ktorý poskytuje štruktúru a umožňuje tímom rýchlo identifikovať problémy, nájsť riešenia a vytvoriť kontrolné metódy na zlepšenie spracovania.

dmaic

Zdroj: Sixsigmadsi.com

 

Prepojenie Six Sigma a Lean

Lean je známa prax vo výrobnom priemysle, ktorej cieľom je eliminovať odpad z procesov. Rovnako ako Six Sigma, aj Lean sa snaží ušetriť peniaze znížením počtu chýb v procese. Keď si spoločnosti uvedomili výhody synergie týchto dvoch metodík, vytvorili kombináciu známu ako Lean Six Sigma.

Tu je stručné porovnanie týchto dvoch metód:

 

LeanSix Sigma
ÚčelZníženie množstva odpadu vo výrobeZníženie odchýlok vo výrobe
ZameranieOptimalizácia výrobného procesuRiešenie problémov
Hlavný prínosSkracuje výrobný procesZníženie počtu výrobných chýb
Ďalšie výhody Menej odpadu, vyššia efektivita, nižšie nákladyMenej odpadu, vyššia kvalita, nižšie náklady

 

Kombinácia Lean a Six Sigma vytvára prístup na zlepšenie procesov, ktorý uprednostňuje prevenciu chýb pred detekciou existujúcich chýb. Dosahuje to znižovaním množstva odpadu, skracovaním výrobného procesu a jeho štandardizáciou, čo v konečnom dôsledku dáva spoločnosti výhody oproti konkurencii.

 

Six Sigma certifikácia

Na úplné pochopenie konceptu Six Sigma je potrebné ďalšie školenie. Techniky a metodiky použité v Six Sigma majú mnoho vrstiev. Preto je možné získať rôzne úrovne certifikácií.

Certifikácie sú podobné tým v karate, kde sa používajú "opasky". Školenie poskytuje niekoľko organizácií a mnohí výrobcovia vytvorili svoje vlastné interné programy, ktoré poskytujú rovnaké služby zamestnancom.

Certifikačné pásky sú nasledovné:

  • Biela páska: Toto je úvodný kurz, ktorý slúži ako úvod pre tých, ktorí sú v tomto odvetví noví.
  • Žlta páska: Podrobnejšie skúma základné informácie.
  • Zelená páska: Školiaci program strednej úrovne, ktorý vás pripraví na zlepšenie procesov vo vašej organizácii.
  • Černá páska: Pokročilá úroveň školenia, ktorá vás pripraví na riadenie projektov a vedenie projektových tímov.
  • Majstrovský čierny pások: Prestížny školiaci program, ktorý vám pomôže rozvíjať zručnosti potrebné na výučbu ostatných a stať sa odborníkom vo svojom odbore.

 

Záver

Pre tých, ktorí radi nachádzajú riešenia problémov, je štúdium a pochopenie Six Sigma skvelou príležitosťou. V rámci metódy Six Sigma je možné objaviť veľa nových vecí a možnosti jej použitia sú prakticky neobmedzené.

Aj keď by ste mali na riešenie problémov použiť viacero stratégií a postupov, je nevyhnutné si uvedomiť, že každý proces je iný v tom, aké problémy rieši a ako ich možno prekonať. Preto, ak chcete Six Sigma prispôsobiť svojmu obchodnému procesu, mali by ste do neho zahrnúť aj niektoré vlastné prvky.