Ako môže analýza údajov pomôcť transformovať zdravotnú starostlivosť a lekársky výskum

Zverejněno 14. 7. 2023

Analýza veľkých dát môže spôsobiť revolúciu v zdravotnej starostlivosti. Táto nová oblasť prináša poznatky a pokroky v zdravotnom systéme, odhaľuje skryté súvislosti, predpovedá výskyt chorôb, personalizuje liečbu a pomáha objavovať nové spôsoby liečby.

Poďme sa pozrieť na fascinujúce možnosti využitia analýzy údajov v zdravotníctve a lekárskom výskume, aby sme pochopili, ako interpretácia údajov umožňuje odvetviu rýchlo rásť a je veľmi potrebná.

 

Obsah

Big Data – čo to je?
Mobilné technológie v zdravotníctve
Prečo sú veľké dáta dôležité v zdravotníctve?
Reálne príklady analýzy veľkých dát
Role analýzy veľkých dát v riadení pandemickej kríze
Aplikácie veľkých dát v zdravotníctve
Prekonávanie výzev a etické hľadiská 
Záver

 

Big Data – čo to je?

Veľké dáta sú obrovskou zbierkou informácií zloženou zo štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov, ktoré sú príliš veľké a zložité pre bežné metódy spracovania údajov.

Tieto informácie sa získavajú z rôznych zdrojov, ako sú sociálne siete, senzory alebo platobné transakcie.

Veľké dáta sa spracúvajú a analyzujú pomocou pokročilých techník na získanie cenných poznatkov a odhalenie vzorcov správania, trendov a rôznych kontextov.

Otvára spoločnostiam, vedcom, zdravotníckym pracovníkom a technologickým nadšencom bezprecedentné možnosti.

 

Big Data Definition

 

Mobilné technológie v zdravotníctve

Smartfóny a zdravotné aplikácie umožňujú jednotlivcom monitorovať svoje zdravie a fyzickú pohodu. Napríklad náramky ako Fitbit a Samsung Gear Fit sa stali veľmi populárnymi, čo umožňuje používateľom sledovať svoje tréningy a zdieľať údaje.

Zdroj: Deloitte.com

 

V budúcnosti by lekári mohli používať tieto údaje na diagnostiku, zatiaľ čo rozsiahle zdravotné databázy by mohli pomôcť verejnosti včas rozpoznať príznaky.

Lekári a vedci v oblasti údajov spolupracujú na vykonávaní priekopníckej práce. Cieľom ich spolupráce je identifikovať problémy skôr, ako vzniknú.

Jedným z pozoruhodných príkladov takejto spolupráce je Pittsburgh Health Data Alliance, ktorej cieľom je využívať rôznorodé zdroje údajov na poskytovanie personalizovaných riešení zdravotnej starostlivosti.

Táto spolupráca umožňuje preventívnu zdravotnú starostlivosť a poskytuje užitočné predpovede, čím zlepšuje výsledky pacientov.

 

Prečo sú veľké dáta v zdravotníctve dôležité?

Zdravotnícky priemysel prikladá veľký význam analýze veľkých dát z niekoľkých dôvodov.

 

Transformácia zdravotnej starostlivosti

Sektor zdravotníctva sa posunul viac smerom k prístupu založenému na hodnotách z modelu veľkého pacienta. To prinieslo významné zmeny v sektore zdravotníctva.

Z tohto dôvodu zdravotnícki pracovníci neustále čelia tlaku, aby pacientom poskytovali kvalitné služby s pridanou hodnotou, zabezpečili dostupnosť a zostali konkurencieschopní.

Ako riešenie však môžu slúžiť veľké dáta. Môžu poskytnúť cennú podporu systému zdravotnej starostlivosti pri riešení výziev spojených s transformáciou.

 

Prijímajte rozhodnutia založené na faktoch

Veľké dáta poskytujú informácie pre rozhodovanie, ktoré má v zdravotníctve veľký význam.

Analýzou veľkých dát zdravotnícki pracovníci analyzujú a interpretujú rozsiahle lekárske údaje s cieľom identifikovať osvedčené postupy, posúdiť účinnosť liečby a určiť vhodné intervencie pre konkrétne skupiny pacientov.


Zdroj: Ncbi.nlm.nih.gov 

 

To zlepšuje výsledky liečby a zlepšuje celkovú kvalitu zdravotníckych služieb.

 

Pomoc zdravotníckym organizáciám a poisťovniam

Zdravotnícke organizácie, poisťovne a vládne agentúry výrazne profitujú z analýzy veľkých dát.

Poisťovatelia napríklad prešli z tradičného fakturačného modelu založeného na poplatkoch na fakturačné modely, ktoré využívajú spoľahlivejšie analytické údaje. Výsledkom tohto prechodu sú šťastnejší pacienti.

Okrem toho môžu poisťovne ponúkať svojim zákazníkom lepšie a personalizovanejšie služby pomocou elektronických zdravotných záznamov (EMR) a iných zdrojov údajov.

Tento dátovo orientovaný prístup zefektívňuje prevoz poisťovane  a umožňuje presnejšie vyhodnocovanie rizík a správu nákladov.

 

Lepšie prideľovanie zdrojov

Analýza veľkých dát pomáha zdravotníckym organizáciám optimalizovať prerozdeľovanie zdrojov a zefektívniť ďalšie procesy. Pomocou analýzy identifikujú trendy súvisiace s využívaním zdrojov, manipuláciou s pacientmi a potrebami personálu.

 

Optimizing Resource Allocation and Efficiency

 

Tieto údaje podporujú efektívny chod zdravotníckych organizácií, zlepšujú časovú dostupnosť a zvyšujú spokojnosť pacientov.

 

Reálne príklady analýzy veľkých dát

Po celom svete nájdete mnoho príkladov analýzy veľkých dát. Jedným z pozoruhodných príkladov je centrum "Internet Plus Healthcare" v čínskom Zhongweiu, ktoré aktívne využíva analýzu veľkých dát na poskytovanie cloudových služieb zdravotníckym zariadeniam a IT spoločnostiam.

Centrum ponúka efektívne spracovanie údajov, poskytuje prehľad o užitočných údajoch v reálnom čase a podporuje rozhodovanie v oblasti efektívneho riadenia zdravotnej starostlivosti.

Je priekopníkom vo využívaní pokročilých technológií na zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti.

India sa tiež rozhodla integrovať technológie analýzy veľkých dát do sektora zdravotnej starostlivosti. Napriek výzvam, ktoré predstavuje vidiecka zdravotná starostlivosť, sa v Indii objavilo niekoľko začínajúcich podnikov, ktoré sa špecializujú na analýzu veľkých dát v zdravotníctve.

Tieto startupy menia spôsob fungovania zdravotnej starostlivosti v budúcnosti využívaním veľkých dát, umelej inteligencie (AI) a platforiem internetu vecí (IoT). Tieto nástroje spoločne pomáhajú inovovať a transformovať zdravotnú starostlivosť.

 

Úloha analýzy veľkých dát v krízovom riadení pandémie

Počas pandémie čelil systém zdravotnej starostlivosti obrovskej kríze. Finančné zdroje v sektore zdravotníctva sa vyčerpali a orgány potrebovali zlepšiť krízové riadenie. V tom čase sa technológie veľkých dát stali hlavným pomocníkom pri riešení tohto problému.

Veľké dáta pomohli sledovať šírenie vírusu a obmedziť jeho účinky. Zberom, spracovaním a analýzou obrovského množstva zdravotných údajov v reálnom čase bolo možné zistiť, ako sa vírus šíri, zistiť ohniská nákazy a prijať primerané opatrenia na zastavenie šírenia.

Tu je niekoľko dôležitých aspektov toho, ako veľké dáta pomohli zvládnuť pandemickú krízu:

 

Monitorovanie a dohľad

Analýza veľkých dát sa stala kľúčovým prvkom pri sledovaní pohybu jednotlivcov počas pandémie.

Vďaka starostlivému monitorovaniu údajov z rôznych zdrojov, ako sú sociálne siete, mobilné telefóny a verejná doprava, mali úrady neustály prehľad o pohybe obyvateľstva.

Tieto nevyhnutné informácie im pomohli rýchlo identifikovať potenciálne ohniská nákazy a riešiť situáciu.

 

 

Podpora rozhodovania

Sledovanie veľkých dát poskytlo tvorcom politík a manažérom zdravotnej starostlivosti cenné poznatky, aby mohli prijímať informované rozhodnutia založené na analýze rozsiahlych údajov o infekčnosti, hospitalizácii a využívaní zdrojov.

Osoby s rozhodovacou právomocou použili tieto údaje na riadenie zdrojov, plánovanie stratégií v oblasti zdravia a implementáciu preventívnych opatrení.

 

Sledovanie kontaktov a varovanie pred kontaktom s infikovanou osobou

Technológie veľkých dát umožnili sledovanie kontaktov identifikáciou jednotlivcov, ktorí sa mohli stretnúť s infikovanou osobou.

Analýzou údajov z rôznych zdrojov, ako sú mobilné aplikácie, sledovanie polohy GPS a transakcie kreditnými kartami, algoritmy sledovania kontaktov pomohli identifikovať a upozorniť ohrozené osoby.

 

Prediktívne modely

Analýza veľkých dát umožnila vytvorenie prediktívnych modelov na predpovedanie šírenia vírusu a požiadaviek na zdravotnú starostlivosť.

Analýzou historických údajov, demografie a sociálno-ekonomických faktorov dokázali tieto modely predpovedať priebeh pandémie, identifikovať rizikovú časť obyvateľstva a naplánovať prideľovanie zdrojov.

 

 

Optimalizácia zdrojov v zdravotníctve

Analýza veľkých dát počas pandémie tiež umožnila efektívnejšie využívanie zdrojov zdravotnej starostlivosti analýzou údajov týkajúcich sa obsadenosti nemocničných lôžok, dostupnosti zdravotníckeho materiálu a zdravotníckeho personálu.

Tieto údaje umožnili príslušným orgánom identifikovať nedostatok zdrojov, optimalizovať logistiku a zabezpečiť efektívne prideľovanie zdrojov tam, kde boli najviac potrebné.

 

Aplikácie veľkých dát v zdravotníctve

Vplyv analýzy veľkých dát v zdravotníctve sa už v praxi prejavil v rôznych formách:

 

Včasné odhalenie vírusových ochorení

Sledovaním údajov z elektronických zdravotných záznamov, senzorov a sociálnych sietí môžu orgány včas odhaliť ohniská vírusových ochorení.

Tieto údaje pomáhajú zavádzať preventívne opatrenia, prideľovať zdroje a obmedzovať šírenie infekčných chorôb.

 

Presná medicína

Nástroje na analýzu veľkých dát umožňujú identifikáciu genómových zmien, biomarkerov a vzorcov reakcie na liečbu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu na základe týchto poznatkov vypracovať personalizované liečebné plány.

 

Podpora klinického rozhodovania

Nástroje na analýzu veľkých dát môžu analyzovať obrovské množstvo vedeckej literatúry, záznamov o pacientoch a klinických usmernení, aby lekárom poskytli odporúčania založené na faktoch a podporu informovaného rozhodovania.

 

Two medical professionals

 

Vývoj liekov

Analýza veľkých dát urýchľuje objavovanie liekov analýzou rozsiahlych genómových údajov, molekulárnych interakcií a výsledkov klinických skúšok.

Identifikácia potenciálnych cieľov v oblasti liekov a predpovedanie účinnosti liekov môže výskumníkom pomôcť efektívnejšie vyvíjať nové lieky.

 

Prekonávanie výziev a etických hľadísk

Zatiaľ čo analýza veľkých dát má veľký potenciál v zdravotníctve, predstavuje aj určité výzvy. Zhromažďovanie a ukladanie obrovského množstva citlivých informácií o pacientoch si vyžaduje silné súkromie a bezpečnosť údajov.

Preto je potrebné, aby prevádzkovatelia týchto údajov nastavili a dodržiavali prísne bezpečnostné štandardy a anonymizačné techniky.

Okrem toho musia analytici údajov, zdravotnícki pracovníci a tvorcovia politík spolupracovať, aby zabezpečili zodpovedné a etické využívanie technológií veľkých dát v zdravotnej starostlivosti.

Dôvera a etické prevádzkové normy sa musia podporovať transparentnou komunikáciou, informovaným súhlasom a dohodami o zdieľaní údajov.

 

Záver

Analýza veľkých dát ponúka revolučný potenciál v rozvoji zdravotnej starostlivosti a lekárskeho výskumu. Zdravotníckym pracovníkom môže pomôcť veľa vecí, ako napríklad prijímanie informovanejších rozhodnutí založených na údajoch, navrhovanie personalizovaných liečebných postupov a diagnostika chorôb v počiatočných štádiách.

S prístupom k takýmto citlivým údajom však prichádza veľká zodpovednosť. Našťastie organizácie, ktoré spravujú tieto databázy, prijímajú dostatočné bezpečnostné opatrenia.

Zodpovedným využitím potenciálu analýzy veľkých dát môžeme získať poznatky, ktoré by inak boli pred nami skryté, zlepšiť starostlivosť o pacientov a inovovať zdravotnú starostlivosť.