Využite prieskum trhu ako základ online marketingu založeného na údajoch

Zverejněno 5. 5. 2023

Čo zahŕňa prieskum trhu?

Pracovať s prieskumom trhu je kľúčové pre akúkoľvek online marketingovú stratégiu, ktorá si kladie za cieľ udržať si náskok pred konkurenciou. S rozširovaním digitálnych platforiem a dostupnosťou údajov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým využívať prieskum trhu. To vám pomôže získať prehľad o vašich cieľových skupinách, pochopiť trendy a učiť sa od konkurencie v tomto odvetví.

Existujú dva hlavné typy prieskumu trhu: primárnya sekundárny prieskum.

 

Prieskum primárneho trhu

Prieskum primárneho trhu spočíva v zbere nových a špecifických informácií priamo zo zdroja. Môžeme to urobiť rôznymi spôsobmi: kladením otázok, skupinovou diskusiou alebo pozorovaním ľudí. Tieto metódy možno rozdeliť do dvoch skupín: kvantitatívny a kvalitatívny výskum.

 • Kvantitatívny výskum meria postoje, presvedčenia a správanie pomocou číselných údajov. Deje sa tak prostredníctvom prieskumov, dotazníkov a štatistickej analýzy.
 • Kvalitatívny výskum podrobne analyzuje presvedčenia, postoje a správanie menšej vzorky ľudí. Tento typ výskumu zahŕňa skupinové diskusie, hĺbkové rozhovory a pozorovania. To môže pomôcť získať prehľad o motivácii, presvedčení a hodnotách spotrebiteľov.

 

Prieskum sekundárneho trhu

Sekundárny prieskum trhu pozostáva zo zhromažďovania informácií z už existujúcich zdrojov. Tieto informácie nájdeme v dokumentoch a správach spoločnosti. Ďalšie porovnania nám môžu poskytnúť aj štatistiky zo zdrojov, ako sú verejné orgány, odborové zväzy alebo prieskumy trhu.

Sekundárny prieskum trhu možno rozdeliť na externý a interný.

 • Interný výskum zahŕňa analýzu údajov, ktoré možno nájsť v rámci spoločnosti. Môžu to byť správy o predaji, spätná väzba od zákazníkov alebo analýza webu.
 • Externý výskum zahŕňa analýzu údajov zhromaždených z externých zdrojov, ako sú vládne publikácie alebo iný prieskum trhu.

 

 

Používanie údajov o zákazníkoch na zacielenie reklamy

Ak chcete vytvoriť reklamy, ktoré skutočne oslovia ľudí, mali by ste najprv spoznať svoje publikum. Môžete to definovať vyhodnotením rôznych typov informácií, ako je vek, pohlavie alebo informácie o tom, čo si ľudia prezerajú online a čo si predtým kúpili. Tieto osobné charakteristiky vám môžu pomôcť vytvoriť reklamy, ktoré oslovia konkrétnu skupinu ľudí.

Pre hlbšie pochopenie cieľovej skupiny je dôležité získavať informácie z primárneho prieskumu trhu aj z externých zdrojov, ako je analýza sociálnych sietí. Užitočné informácie môžete získať aj od výskumných agentúr. To vám umožní získať široký pohľad na celok, ktorý sa snažíte definovať.

Tieto údaje môžete ďalej analyzovať a použiť ich na vytvorenie personalizovanejších reklamných kampaní.

Medzi výhody cielenej reklamy patrí:

 • Väčšia interakcia so zákazníkmi: Použitie kvantitatívneho výskumu a metód analýzy údajov vám môže pomôcť vytvoriť reklamy, ktoré oslovia vaše cieľové publikum. To môže viesť k vyššej interakcii so zákazníkmi a spokojnosti.
 • Lepšia návratnosť investícií do marketingu: Využitím prieskumu trhu a know-how popredných výskumných agentúr môžete optimalizovať výdavky na reklamu a výrazne zvýšiť návratnosť výdavkov na marketing.
 • Väčšia lojalita zákazníkov: Spoločnostiam sa tiež oplatí analyzovať konkurenciu pri hľadaní správnej predajnej stratégie. Pomôže vám to prispôsobiť reklamy tak, aby ste vytvorili silné emocionálne spojenie so zákazníkmi, čo povedie k vyššej lojalite k vašej značke.

 

Pochopenie správania spotrebiteľov prostredníctvom prieskumov

Prieskumy sú kľúčovým nástrojom na pochopenie preferencií a správania spotrebiteľov. Môžu poskytnúť veľa informácií o potrebách zákazníkov, ich motiváciách a problémoch. Preto sú prieskumy základom online marketingových stratégií.

Poznanie správania zákazníkov a spätnej väzby je cenné pre marketingový úspech, pretože umožňuje spoločnostiam:

 • Identifikujte oblasti na zlepšenie: Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov pomáha spoločnostiam doladiť svoje produkty, služby a reklamné správy tak, aby boli šité na mieru cieľovému publiku.
 • Objavte trhové príležitosti: Prieskumy môžu odhaliť segmenty trhu, nové trendy alebo zmeny v preferenciách spotrebiteľov, ktoré môžu podniky využiť na získanie konkurenčnej výhody.
 • Testovanie nových produktov: Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov o nových produktoch alebo funkciách pred ich uvedením na trh zvyšuje pravdepodobnosť úspechu a umožňuje vám doladiť novinky.

Firmy môžu pomocou prieskumu trhu získať cenné informácie o svojich zákazníkoch, ako sú recenzie a iné hodnotenia alebo štatistiky používania. Tieto údaje je možné študovať s cieľom odhaliť vzorce a trendy, ktoré by sa mohli použiť na vytvorenie efektívnych stratégií pomocou analýzy údajov.

 

Analýza sociálnych sietí a vyhľadávačov

Vaša firma môže pomocou vyhľadávača a analýzy sociálnych médií zistiť, čo vaše cieľové publikum hľadá, aké aktuálne témy ho zaujímajú a aký obsah zdieľa.

Tieto informácie môžete využiť k zlepšeniu obsahu webových stránok a príspevkov na sociálnych médiách, aby boli lepšie prispôsobené vaše cieľové skupiny a mali u nich väčší úspech.

Analytické nástroje a techniky marketingu založeného na údajoch zahŕňajú:

 • Google Trends: Nástroj, ktorý umožňuje firmám sledovať popularitu konkrétnych hľadaných výrazov a tém v priebehu času. To vám môže pomôcť identifikovať nové trendy a využiť nové trhové príležitosti.
 • Nástroje na monitorovanie sociálnych médií: Na sociálnych sieťach môžete sledovať aktivitu súvisiacu s vašou značkou, konkurenciou a celým odvetvím, v ktorom podnikáte. Získané informácie môžete použiť na zmenu svojej marketingovej stratégie.
 • Nástroje na analýzu kľúčových slov: Pomocou analýzy kľúčových slov môžete jednoducho identifikovať kľúčové slová s vysokou návštevnosťou, objaviť skryté príležitosti v dlhodobých situáciách a pochopiť konkurenčné prostredie vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Identifikáciou nových trendov na sociálnych sieťach alebo Google môžete pomocou konkrétnych dát prispôsobiť svoje marketingové stratégie, využiť nové príležitosti a získať konkurenčnú výhodu.

 

data-driven marketing

 

Využitie prieskumu trhu v B2B marketingu

V konkurenčnom svete B2B marketingu sa podniky potrebujú odlíšiť od svojich konkurentov. To je ľahšie dosiahnuť, keď sa marketingové kampane riadia cennými údajmi z prieskumu trhu B2B. Potreby profesionálnych firemných nákupcov sú v porovnaní s koncovými zákazníkmi v mnohých ohľadoch špecifické.

Ciele prieskumu trhu B2B:

 • Zhromažďovanie a analýza údajov o spoločnostiach a kľúčových osobách s rozhodovacími právomocami v oblasti nákupu.
 • Lepšie pochopenie obchodných preferencií, problémov a nákupného správania.
 • Získajte konkrétne informácie, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť cielené marketingové kampane, ktoré oslovia profesionálnych kupujúcich a ďalších kľúčových ľudí v spoločnostiach.
 • Vytvorte efektívne B2B marketingové kampane vedúce k úspešnejším uzavretým obchodným príležitostiam a silnejším dlhodobým vzťahom so zákazníkmi.

 

Vplyv digitálneho marketingu založeného na údajoch: prípadové štúdie

Spoločnosti v rôznych odvetviach sa čoraz viac spoliehajú na údaje v online marketingu. Nasledujúce príklady ukazujú, ako možno marketing založený na údajoch použiť na vytvorenie efektívnejších marketingových stratégií a lepšie pochopenie potrieb zákazníkov.

 

Netflix

Netflix je vynikajúcim príkladom spoločnosti, ktorá vo svojich online marketingových stratégiách využíva údaje o prieskume trhu.

Ako streamovacia spoločnosť využíva správanie používateľov a údaje?

 • Prispôsobenie odporúčaní: Vďaka schopnosti analyzovať preferencie používateľov a históriu pozerania Netflix individuálne prispôsobuje obsah preferenciám používateľov, čím zlepšuje používateľskú skúsenosť a zvyšuje zapojenie používateľov.
 • Vytvorenie nového obsahu:Identifikácia nových trendov a sledovanie preferencií svojich divákov pomáha spoločnosti Netflix investovať do vytvárania nových relácií a filmov, ktoré skutočne zodpovedajú dopytu publika a zabezpečujú stabilný tok kvalitného obsahu.
 • Optimalizácia marketingových kampaní:Pomocou analýzy údajov z prieskumu trhu a poznatkov vytvára Netflix cielené marketingové kampane, ktoré rezonujú s ich publikom. Tento prístup pomáha maximalizovať efektívnosť ich marketingového úsilia a zvýšiť počet účastníkov.

Keď bol spustený "Stranger Things", Netflix použil údaje na zacielenie publika, ktoré pravdepodobne prejaví záujem o seriál na základe ich diváckych návykov. Tento prístup založený na údajoch prispel k obrovskému úspechu šou. Je to dynamický príklad využitia sily prieskumu trhu na vytvorenie efektívnych marketingových kampaní založených na údajoch.

 

Netflix

 

Walmart

Walmart tiež využíva silu údajov na zlepšenie svojich online marketingových stratégií.

Najväčší reťazec supermarketov v USA používa údaje o nákupoch zákazníkov nasledovne:

 • Personalizácia e-mailových marketingových kampaní: Walmart používa analýzu nákupného správania a preferencií zákazníkov na odosielanie personalizovaných e-mailových propagačných akcií a ponúk, ktoré sa zameriavajú na záujmy jednotlivých zákazníkov.
 • Podujatia šité na mieru: Walmart používa údaje na vytváranie cielených propagačných akcií a zliav, čo podporuje opakované nákupy zákazníkov a zvyšuje predaj.

Marketing založený na dátach sa Walmartu preukázateľne zvyšuje angažovanosť zákazníkov a rast predaja. Spolupráca s prieskumnými agentúrami ukazuje hodnotu cenných dát o zákazníkoch v online marketingových stratégiách.

 

Záver

Využitie prieskumu trhu je kľúčom k vytvoreniu efektívnych digitálnych marketingových kampaní. Spoločnosti, ktoré používajú údaje z prieskumu trhu v online marketingu, majú väčšiu šancu na úspech. Používanie údajov vedie k informovanejším rozhodnutiam pri vytváraní marketingových stratégií. Môžete si vybudovať dlhodobý vzťah so svojimi zákazníkmi a získať konkurenčnú výhodu.