Jak může datová analýza pomoci k transformaci zdravotnictví a lékařského výzkumu

Zveřejněno 3. 7. 2023

Současné zdravotnictví generuje obrovské množství dat, které lze díky datové analýze využít k dalšímu rozvoji tohoto oboru. Záznamy pacientů, výsledky klinických studií, nebo údaje z různých nositelných senzorů otevírají cestu k další interpretaci dat.

Analytika velkých dat může revolučně změnit zdravotnictví. Tento nový obor přináší poznatky a pokrok ve zdravotnickém systému, odhaluje skryté souvislosti, předpovídá výskyt nemocí, personalizuje léčbu a pomáhá objevovat nové způsoby léčby.

Pojďme se podívat na fascinující možnosti využití datové analýzy ve zdravotnictví a lékařském výzkumu, abyste pochopili, jak interpretace dat umožňuje rychlý a tolik potřebný rozvoj tohoto odvětví.

 

Obsah

Big Data – co to je?
Mobilní technologie ve zdravotnictví
Proč jsou velká data důležitá ve zdravotnictví?
Reálné příklady analýzy velkých dat
Role analýzy velkých dat v řízení pandemické krize
Aplikace velkých dat ve zdravotnictví
Překonávání výzev a etická hlediska
Závěr

 

Big Data – co to je?

Velká data (v angl. Originále Big Data) jsou obrovská kolekce informací složená ze strukturovaných i nestrukturovaných dat, která jsou příliš rozsáhlá a složitá pro běžné metody zpracování dat.

Tyto informace se získávají z různých zdrojů, jako jsou sociální sítě, senzorů nebo platebních transakcí.

Velká data jsou zpracovávána a analyzována pomocí pokročilých technik, aby se z nich vytáhly cenné poznatky a odhalily se vzory chování, trendy a různé souvislosti.

Otevírá to dosud nevídané možností pro firmy, vědce, zdravotnické profesionály i technologické nadšence.

 

Big Data Definition

 

Mobilní technologie ve zdravotnictví

Smartphony a aplikace pro zdraví umožňují jednotlivcům sledovat své zdraví a fyzickou pohodu. Velice populární se staly například náramky, jako jsou Fitbit a Samsung Gear Fit, které uživatelům umožňují monitorovat své cvičení a sdílet data.

Zdroj: Deloitte.com

 

V budoucnosti by mohli lékaři využívat tato data pro diagnostiku, zatímco rozsáhlé zdravotní databáze by mohly pomáhat veřejnosti se včasným rozpoznáváním příznaků.

Lékaři a odborníci na data společně provádějí průkopnickou práci. Cílem jejich spolupráce je identifikovat problémy předtím, než nastanou.

Jedním významným příkladem takové spolupráce je Pittsburgh Health Data Alliance, která si klade za cíl využít různorodé zdroje dat pro poskytování personalizovaných zdravotnických řešení.

Tyto spolupráce umožňují preventivní zdravotní péči a poskytují užitečné predikce, čímž se zlepšují výsledky pacientů.

 

Proč jsou velká data ve zdravotnictví důležitá?

Obor zdravotnictví přikládá velký význam analýze velkých dat z několika důvodů.

 

Transformace zdravotnictví

Zdravotnictví se od modelu zaměřeného na velký objem pacientů více zaměřilo na individuální přístup založený na hodnotách. To přineslo významné změny v zdravotnictví.

Z tohoto důvodu se profesionálové ve zdravotnictví neustále potýkají s tlakem, jak poskytovat pacientům kvalitní služby s přidanou hodnotou, zajišťovat dostupnost a udržovat si konkurenceschopnost.

Velká data však mohou sloužit jako řešení. Mohou poskytnout cennou podporu zdravotnímu systému při řešení výzev spojených s transformací.

 

Rozhodování na základě faktů

Velká data poskytují informace pro rozhodování, což má ve zdravotnictví velký význam.

Díky analýze velkých dat zdravotničtí profesionálové analyzují a interpretují rozsáhlá lékařská data, aby identifikovali nejlepší postupy, posoudili účinnost léčby a určili vhodné intervence pro konkrétní skupiny pacientů.


Zdroj: Ncbi.nlm.nih.gov 

 

To přináší zlepšení výsledků léčby a zvyšuje celkovou kvalitu zdravotnických služeb.

 

Pomoc pro zdravotnické organizace a pojišťovny

Zdravotnické organizace, pojišťovny a vládní orgány mají značný prospěch z analýzy velkých dat.

Například pojišťovny přešly od tradičního modelu účtování na základě poplatku za poskytnutou službu k modelům účtování, které využívají spolehlivější analytická data. Výsledkem tohoto přechodu jsou spokojenější pacienti.

Navíc pojišťovny mohou svým zákazníkům nabízet lepší a více přizpůsobené služby pomocí elektronických zdravotnických záznamů (EMR) a dalších zdrojů dat.

Tento datově orientovaný přístup zefektivňuje provoz pojišťoven a umožňuje přesnější vyhodnocování rizik a správu nákladů.

 

Lepší alokace zdrojů

Analýza velkých dat pomáhá zdravotnickým organizacím optimalizovat přerozdělování zdrojů a zefektivňovat i další procesy. Pomocí analýzy identifikují trendy související s využitím zdrojů, odbavováním pacientů a potřebami personálu.

 

Optimizing Resource Allocation and Efficiency

 

Tato data podporují efektivní provoz zdravotnických organizací, zlepšují časovou dostupnost a zvyšují spokojenost pacientů.

 

Reálné příklady analýzy velkých dat

Po světě najdete mnoho příkladů analýzy velkých dat. Jedním z významných příkladů je centrum "Internet Plus Healthcare" v Zhongweiu v Číně, které aktivně využívá analýzu velkých dat k poskytování cloudových služeb zdravotnickým zařízením a IT společnostem.

Centrum nabízí efektivní zpracování dat, poskytuje pohled na užitečná data v reálném čase a podporuje rozhodování v oblasti efektivního řízení zdravotnictví.

Je průkopníkem využívání pokročilých technologií ke zvýšení úrovně zdravotnictví.

I Indie se rozhodla zapojit technologie analýzy velkých dat do zdravotnického sektoru. Navzdory výzvám, které představuje venkovská zdravotní péče, vzniklo v Indii několik startupů specializujících se na analýzu velkých dat ve zdravotnictví.

Tyto startupy mění způsob, jakým bude zdravotnictví fungovat v budoucnosti díky využívání platforem pro velká data, umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT). Tyto nástroje pomáhají společně inovovat a transformovat oblast zdravotnictví.

 

Role analýzy velkých dat v řízení pandemické krize

Během pandemie čelil zdravotnický systém obrovské krizi. Finanční zdroje ve zdravotnictví byly vyčerpány a autority potřebovaly zlepšit krizové řízení. V té době se technologie velkých dat staly hlavním pomocníkem při řešení tohoto problému.

Velká data pomohla sledovat šíření viru a omezit jeho účinky. Díky sběru, zpracování a analýze obrovského množství zdravotních dat v reálném čase bylo možné zjistit, jak se vir šíří, najít ohniska a přijmout adekvátní kroky k zastavení šíření.

Zde jsou některé důležité aspekty, jak velká data pomohla při řízení pandemické krize:

 

Sledování a dohled

Analýza velkých dat se stala klíčovým prvkem při sledování pohybů jednotlivců během pandemie.

Díky pečlivému sledování dat z různých zdrojů, jako jsou sociální sítě, mobilní telefony a veřejná doprava, měly orgány neustálý přehled o pohybu populace.

Tyto nepostradatelné informace jim pomohly rychle identifikovat potenciální ohniska a situaci řešit.

 

 

Podpora při rozhodování

Sledování velkých dat poskytlo cenné poznatky politikům a manažerům ve zdravotnictví, aby mohli činit informovaná rozhodnutí na základě analýzy rozsáhlých dat o míře infekčnosti, hospitalizaci a využití zdrojů.

Rozhodovací orgány využívaly tato data k řízení zdrojů, plánování strategií v oblasti zdravotnictví a implementaci preventivních opatření.

 

Sledování kontaktů a upozorňování na kontakt s nakaženou osobou

Technologie velkých dat umožnily sledování kontaktů tím, že identifikovaly jednotlivce, kteří se mohli setkat s nakaženou osobou.

Díky analýze dat z různých zdrojů, jako jsou mobilní aplikace, sledování polohy pomocí GPS a transakce s kreditními kartami, pomohly algoritmy sledování kontaktů identifikovat a upozornit jednotlivce vystavené riziku.

 

Prediktivní modely

Analýza velkých dat umožnila vytvoření prediktivních modelů pro předpovídání šíření viru a požadavků na zdravotnickou péči.

Díky analýze historických dat, demografických údajů a socioekonomických faktorů mohly tyto modely předvídat průběh pandemie, identifikovat rizikovou část populace a plánovat přidělování zdrojů.

 

 

Optimalizace zdrojů ve zdravotnictví

Analýza velkých dat během pandemie umožnila také efektivnější využití zdrojů ve zdravotnictví pomocí analýzy dat týkajících se obsazenosti lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékařských potřeb a personálu ve zdravotnictví.

Díky těmto datům mohly příslušné orgány identifikovat nedostatky zdrojů, optimalizovat logistiku a zajistit efektivní přidělování zdrojů tam, kde jich bylo nejvíce potřeba.

 

Aplikace velkých dat ve zdravotnictví

Vliv analýzy velkých dat ve zdravotnictví se už v praxi ukázal v různých formách:

 

Včasné odhalení virových onemocnění

Díky sledování dat z elektronických zdravotních záznamů, senzorů a sociálních sítí mohou příslušné orgány brzy odhalit vypuknutí virových onemocnění.

Tato data pomáhají zahájit preventivní opatření, alokovat zdroje a omezit šíření infekčních chorob.

 

Precizní medicína

Nástroje pro analýzu velkých dat umožňují identifikaci genomových změn, biomarkerů a vzorců reakce na léčbu.

Poskytovatelé zdravotní péče mohou vyvíjet personalizované plány léčby na základě těchto poznatků.

 

Podpora klinického rozhodování

Nástroje pro analýzu velkých dat mohou analyzovat obrovské množství odborné literatury, záznamů pacientů a klinických směrnic, aby poskytly lékařům doporučení založená na faktech a podporu pro informované rozhodování.

 

Two medical professionals

 

Vývoj léků

Analýza velkých dat urychluje objevování léčiv pomocí analýzy rozsáhlých genomických dat, molekulárních interakcí a výsledků klinických studií.

Identifikace potenciálních cílů léčiv a předpovídání účinnosti léčiv může pomoci výzkumníkům zefektivnit vývoj nových léků.

 

Překonávání výzev a etická hlediska

Přestože analýza velkých dat má ve zdravotnictví velký potenciál, představuje také určité výzvy. Sběr a uchovávání obrovského množství citlivých informací o pacientech vyžaduje silnou ochranu soukromí a zabezpečení dat.

Proto je potřeba, aby správci těchto dat nastavili a dodržovali přísné bezpečnostní standardy a techniky anonymizace.

Kromě toho musí datoví analytici, zdravotníci a zákonodárci spolupracovat, aby zajistili zodpovědné a etické využívání technologií velkých dat ve zdravotnictví.

Je třeba podporovat důvěru a uplatňovat etické standardy provozu prostřednictvím transparentní komunikace, informovaného souhlasu a smluv o sdílení dat.

 

Závěr

Analýza velkých dat nabízí revoluční potenciál v rozvoji zdravotnictví a lékařském výzkumu. Odborníkům ve zdravotnictví může pomoci mnoho věcí, jako je například kvalifikovanější rozhodování na základě dat, navrhování personalizované léčby, či diagnóza onemocnění v raných stádiích.

Nicméně s přístupem k takto citlivým datům přichází velká odpovědnost. Organizace spravující tyto databáze však naštěstí přijímají dostatečná bezpečnostní opatření.

Odpovědným využíváním potenciálu analýzy velkých dat tak můžeme získávat poznatky, které by nám jinak zůstaly ukryty, zlepšovat péči o pacienty a inovovat zdravotnickou péči.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce